غزل شمارهٔ صائب تبریزی ۱

غزل شمارهٔ ۱          
          اگــر نــه مــد بــســم الــلــه بـودی تـاج عـنـوان هـا
          نــگـشـتـی تـا قـیـامـت نـوخـط شـیـرازه، دیـوان هـا
          نه تنها کعبه صحرایی است، دارد کعبه دل هم
          بــه گــرد خــویـشـتـن از وسـعـت مـشـرب بـیـابـان هـا
          بــه فــکــر نــیـسـتـی هـرگـز نـمـی افـتـنـد مـغـروران
          اگـــر چـــه صـــورت مــقــراض لــا دارد گــریــبــان هــا
          ســــر شــــوریــــده ای آورده ام از وادی مــــجـــنـــون
          تــهــی ســازیــد از ســنــگ مــلــامـت جـیـب و دامـان هـا
          حــیــات جــاودان خــواهــی بــه صــحــرای قـنـاعـت رو
          کــه دارد یــاد هــر مــوری در آن وادی ســلــیــمـان هـا
          گــلــســتــان ســخــن را تــازه رو دارد لــب خــشــکـم
          کــه جــز مــی رسـانـد در سـفـال خـشـک، ریـحـان هـا؟
          نــمــی بــیــنــی ز اســتــغـنـا بـه زیـر پـا، نـمـی دانـی
          کــه آخــر مــی شــود خــار ســر دیــوار، مــژگـان هـا
          کــدامـیـن نـعـمـت الـوان بـود در خـاک غـیـر از خـون؟
          ز خـجـلـت بـر نـمی دارد فلک سرپوش این خوان ها
          چـنـان از فـکـر صـائـب شـور افـتـاده اسـت در عالم
          کـه مـرغـان ایـن سـخـن دارند با هم در گلستان ها
          

 

غزل شمارهٔ ۲          
          آنــچــنــان کــز رفــتــن گــل، خــار مــی مــانــد بــه جــا
          از جـــوانـــی حـــســرت بــســیــار مــی مــانــد بــه جــا
          آه افــســوس و ســرشــک گــرم و داغ حــســرت اسـت
          آنــچــه از عــمــر ســبــک رفــتــار مــی مــانــد بــه جـا
          نــیــســت غــیــر از رشــتــه طــول امــل چــون عــنــکـبـوت
          آنــچــه از مــا بــر در و دیــوار مــی مــانــد بــه جـا
          کـــامـــجـــویـــی غـــیـــر نـــاکـــامـــی نـــدارد حـــاصـــلــی
          در کــف گــلـچـیـن ز گـلـشـن خـار مـی مـانـد بـه جـا
          رنــــگ و بــــوی عـــاریـــت پـــا در رکـــاب رحـــلـــت اســـت
          خـــارخـــاری در دل از گـــلـــزار مـــی مـــانـــد بـــه جــا
          جــســم خــاکــی مــانــع عــمــر ســبــک رفــتــار نــیـسـت
          پـیـش از ایـن سـیـلـاب کـی دیـوار مـی مـاند به جا
          غـــافـــل اســـت آن کــز حــیــات رفــتــه مــی جــویــد اثــر
          نـقـش پـا، کـی زان سـبـک رفـتـار مـی مـانـد بـه جا
          هـیـچ کـار از سـعـی مـا چون کوهکن صورت نبست
          وقــت آن کــس خــوش کـز او آثـار مـی مـانـد بـه جـا
          زنــگ افــســوســی بــه دســت خـواجـه هـنـگـام رحـیـل
          از شـــمـــار درهـــم و دیـــنـــار مـــی مـــانـــد بـــه جــا
          نــیــســت از کــردار، مــا بـی حـاصـلـان را بـهـره ای
          چــون قــلـم از مـا هـمـیـن گـفـتـار مـی مـانـد بـه جـا
          ظــالــمــان را مــهــلــت از مــظــلـوم چـرخ افـزون دهـد
          بــیــشــتــر از مــور ایــنــجــا مــار مـی مـانـد بـه جـا
          ســـیــنــه نــاصــاف در مــیــخــانــه نــتــوان یــافــتــن
          نــیـسـت هـر جـا صـیـقـلـی، زنـگـار مـی مـانـد بـه جـا
          مــی کــشــد حــرف از لــب سـاغـر مـی پـرزور عـشـق
          در دل عـــاشـــق کـــجـــا اســـرار مـــی مــانــد بــه جــا
          عیش شیرین را بود در چاشنی صد چشم شور
          بــرگ صــائــب بـیـشـتـر از بـار مـی مـانـد بـه جـا
          

 

غزل شمارهٔ ۳          
          نـــغـــمـــه آرام از مـــن دیـــوانـــه مـــی ســـازد جـــدا
          خــواب را از دیــده ایــن افــســانــه مــی ســازد جـدا
          پــرده شــرم اســت مــانـع در مـیـان مـاه و دوسـت
          شــمــع را فــانــوس از پــروانــه مـی سـازد جـدا
          مـــوج از دامـــان دریـــا بـــر نــدارد دســت خــویــش
          جــان عــاشــق را کــه از جــانـانـه مـی سـازد جـدا؟
          هــر کــجـا سـنـگـیـن دلـی در سـنـگـلـاخ دهـر هـسـت
          ســـنـــگ از بـــهـــر مـــن دیــوانــه مــی ســازد جــدا
          بـود مـسـجـد هـر کـف خـاکـم، ولـی عـشـق این زمان
          در بــن هــر مــوی مــن بــتــخــانــه مـی سـازد جـدا
          بـــر نــدارد چــشــم شــوخ او ســر از دنــبــال دل
          طــفــل مـشـرب را کـه از دیـوانـه مـی سـازد جـدا؟
          سنگ و گوهر هر دو یکسان است در میزان چرخ
          آســــیــــا کــــی دانــــه را از دانـــه مـــی ســـازد جـــدا
          از هـــواجـــویـــی رســـانـــد خـــانـــه خـــود را بـــه آب
          چـون حـبـاب از بـحر هر کس خانه می سازد جدا
          جـذبـه تـوفـیـق مـی خـواهـی،سـبـک کـن خـویـش را
          کــهــربــا کــی کــاه را از دانــه مــی ســازد جــدا؟
          ز اخــتــلــاف جــام، غــافــل از مـی وحـدت شـده اسـت
          آن کـه از هـم کـعـبـه و بـتـخـانـه می سازد جدا
          مــی فــتــد در رشــتــه جــان چــاک بــی تــابــی مــرا
          تــار زلـفـش را چـو از هـم شـانـه مـی سـازد جـدا
          بـــرنــمــی دارد بــه لــرزیــدن ز گــوهــر دســت، آب
          رعـشـه کـی دسـت مـن از پـیـمانه می سازد جدا؟
          زخـم مـی بـایـد کـه از هـم نـگـسـلد چون موج آب
          رزق مـــا را تـــیــغ، بــی دردانــه مــی ســازد جــدا
          کـی شـود هـمـخـانـه صـائب با من صحرانشین؟
          وحـشـیـی کـز سـایـه خـود خـانـه مـی سازد جدا
          

 

۱۳ بهمن ۹۸ ، ۱۶:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نیلوفر زیبا

شبستری

بخش ۷ - جواب          
          در آلــــا فــــکــــر کـــردن شـــرط راه اســـت
          ولــــی در ذات حــــق مــــحــــض گـــنـــاه اســـت
          بــــود در ذات حــــق انــــدیــــشــــه بــــاطــــل
          مـــحـــال مـــحـــض دان تـــحـــصـــیــل حــاصــل
          چــــو آیــــات اســــت روشـــن گـــشـــتـــه از ذات
          نـــــــــــگـــــــــــردد ذات او روشـــــــــــن ز آیــــــــــات
          هـــمـــه عـــالـــم بـــه نـــور اوســـت پــیــدا
          کـــــجـــــا او گـــــردد از عـــــالـــــم هــــویــــدا
          نــــگــــنــــجــــد نــــور ذات انــــدر مــــظـــاهـــر
          کـــه ســـبـــحـــات جـــلـــالــش هــســت قــاهــر
          رهـــا کـــن عـــقـــل را بـــا حـــق هـــمــی بــاش
          کـــه تـــاب خـــور نـــدارد چــشــم خــفــاش
          در آن مــوضــع کــه نــور حــق دلــیــل اسـت
          چـــه جـــای گـــفـــتـــگـــوی جـــبـــرئـــیـــل اســت
          فــــرشـــتـــه گـــرچـــه دارد قـــرب درگـــاه
          نـــگـــنـــجـــد در مـــقـــام «لــی مــع الــلــه»
          چــــو نــــور او مــــلــــک را پــــر بـــســـوزد
          خـــرد را جـــمـــلـــه پـــا و ســر بــســوزد
          بــــــــــود نــــــــــور خــــــــــرد در ذات انـــــــــور
          بــه ســان چـشـم سـر در چـشـمـه خـور
          چــو مــبــصــر بــا بــصــر نـزدیـک گـردد
          بــــــصــــــر ز ادراک آن تــــــاریــــــک گــــــردد
          ســــیــــاهـــی گـــر بـــدانـــی نـــور ذات اســـت
          بـــــه تــــاریــــکــــی درون آب حــــیــــات اســــت
          ســیــه جــز قــابــض نــور بـصـر نـیـسـت
          نــظــر بــگــذار کــیــن جـای نـظـر نـیـسـت
          چـــه نـــســـبـــت خـــاک را بـــا عـــالــم پــاک
          کــــــه ادراک اســــــت عــــــجــــــز از درک ادراک
          ســــیــــه رویــــی ز مـــمـــکـــن در دو عـــالـــم
          جـــــدا هـــــرگـــــز نـــــشــــد والــــلــــه اعــــلــــم
          ســـواد الـــوجـــه فـــی الـــداریـــن درویـــش
          ســـواد اعـــظـــم آمــد بــی کــم و بــیــش
          چه می‌گویم که هست این نکته باریک
          شـــــــب روشـــــــن مـــــــیــــــان روز تــــــاریــــــک
          در ایــن مــشــهــد کــه انــوار تــجـلـی اسـت
          ســـخــن دارم ولــی نــا گــفــتــن اولــی اســت
          

 

بخش ۸ - تمثیل در بیان ظهور خورشید حقیقت در آیینه کائنات          
          اگــر خــواهــی کــه بــیــنــی چـشـمـهٔ خـور
          تــو را حــاجــت فــتــد بــا جــســم دیـگـر
          چـــو چـــشـــم ســـر نـــدارد طـــاقـــت تــاب
          تــــوان خــــورشــــیــــد تـــابـــان دیـــد در آب
          از او چــــون روشـــنـــی کـــمـــتـــر نـــمـــایـــد
          در ادراک تــــــو حــــــالــــــی مـــــی‌فـــــزایـــــد
          عــــدم آیــــیـــنـــهٔ هـــســـتـــی اســـت مـــطـــلـــق
          کـــز او پـــیـــداســـت عـــکـــس تــابــش حــق
          عـــدم چـــون گـــشـــت هـــســـتـــی را مـــقــابــل
          در او عـــکـــســـی شـــد انـــدر حـــال حـــاصــل
          شـــد آن وحـــدت از ایـــن کــثــرت پــدیــدار
          یــکــی را چــون شــمــردی گـشـت بـسـیـار
          عـــــدد گـــــرچــــه یــــکــــی دارد بــــدایــــت
          ولــــیــــکــــن نــــبــــودش هــــرگــــز نــــهــــایـــت
          عـــدم در ذات خـــود چـــون بــود صــافــی
          از او بـــا ظـــاهـــر آمـــد گـــنـــج مـــخــفــی
          حـــدیـــث «کـــنـــت کــنــزا» را فــرو خــوان
          کــه تــا پــیــدا بــبـیـنـی گـنـج پـنـهـان
          عـــدم آیـــیـــنـــه عـــالـــم عـــکـــس و انـــســان
          چـو چـشـم عـکـس در وی شـخـص پـنـهان
          تـو چـشـم عـکـسـی و او نـور دیـده است
          به دیده دیده را هرگز که دیده است
          جـــهـــان انـــســـان شـــد و انــســان جــهــانــی
          از ایـــن پـــاکـــیـــزه‌تـــر نـــبـــود بــیــانــی
          چــو نــیــکــو بــنــگــری در اصــل ایــن کــار
          هـم او بـیـنـنـده هـم دیـده اسـت و دیدار
          حــدیــث قــدســی ایــن مــعــنــی بــیــان کـرد
          و بـی یـسـمـع و بـی یـبـصـر عـیان کرد
          جـــهـــان را ســر بــه ســر آیــیــنــه‌ای دان
          بــه هــر یــک ذره در صــد مــهـر تـابـان
          اگـــر یـــک قـــطـــره را دل بـــر شـــکــافــی
          بـــرون آیـــد از آن صـــد بـــحـــر صـــافــی
          بــه هــر جــزوی ز خــاک ار بــنـگـری راسـت
          هــــــــزاران آدم انـــــــدر وی هـــــــویـــــــداســـــــت
          بــه اعـضـا پـشـه‌ای هـمـچـنـد فـیـل اسـت
          در اســـمـــا قـــطــره‌ای مــانــنــد نــیــل اســت
          درون حـــــــبــــــه‌ای صــــــد خــــــرمــــــن آمــــــد
          جـــــــــهـــــــــانـــــــــی در دل یــــــــک ارزن آمــــــــد
          بـــــه پـــــر پــــشــــه‌ای در جــــای جــــانــــی
          درون نــــــقــــــطـــــهٔ چـــــشـــــم آســـــمـــــانـــــی
          بــــــدان خــــــردی کــــــه آمــــــد حـــــبـــــهٔ دل
          خــــــداونـــــد دو عـــــالـــــم راســـــت مـــــنـــــزل
          در او در جـــمـــع گــشــتــه هــر دو عــالــم
          گــــــهــــــی ابــــــلـــــیـــــس گـــــردد گـــــاه آدم
          بــبــیــن عــالــم هــمــه در هــم ســرشــتــه
          مـــلـــک در دیـــو و دیـــو انـــدر فـــرشـــتــه
          هــمــه بــا هـم بـه هـم چـون دانـه و بـر
          ز کـــــافــــر مــــؤمــــن و مــــؤمــــن ز کــــافــــر
          بـــه هــم جــمــع آمــده در نــقــطــهٔ حــال
          هـــــمـــــه دور زمـــــان روز و مـــــه و ســــال
          ازل عـــــــیـــــــن ابـــــــد افـــــــتـــــــاد بـــــــا هـــــــم
          نــــــــزول عــــــــیــــــــســــــــی و ایـــــــجـــــــاد آدم
          ز هـــر یـــک نـــقـــطــه زیــن دور مــســلــســل
          هـــــزاران شـــــکـــــل مـــــی‌گـــــردد مــــشــــکــــل
          ز هــر یــک نــقــطــه دوری گــشــتــه دایــر
          هــــم او مــــرکــــز هــــم او در دور ســــایـــر
          اگـــــر یـــــک ذره را بـــــرگـــــیــــری از جــــای
          خــــلــــل یــــابــــد هـــمـــه عـــالـــم ســـراپـــای
          هــمــه ســرگـشـتـه و یـک جـزو از ایـشـان
          بــــرون نـــنـــهـــاده پـــای از حـــد امـــکـــان
          تـــعـــیـــن هــر یــکــی را کــرده مــحــبــوس
          بــه جــزویــت ز کــلــی گــشــتــه مــایــوس
          تــو گــویــی دائــمـا در سـیـر و حـبـسـنـد
          کــه پــیــوســتـه مـیـان خـلـع و لـبـسـنـد
          هــــــمــــــه در جــــــنـــــبـــــش و دائـــــم در آرام
          نـــه آغـــاز یـــکـــی پـــیـــیــدا نــه انــجــام
          هــــمـــه از ذات خـــود پـــیـــوســـتـــه آگـــاه
          وز آنـــجـــا راه بـــرده تـــا بـــه درگــاه
          بــــه زیــــر پــــردهٔ هــــر ذره پــــنــــهــــان
          جـــــــمـــــــال جـــــــانـــــــفـــــــزای روی جــــــانــــــان
          

 

۰۱ دی ۹۸ ، ۱۷:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نیلوفر زیبا

غزل شمارهٔ ۱

غزل شمارهٔ ۱          
          زهــی طــروات حـسـن و کـمـال نـور و صـفـا
          کـه از جـمـال تـو بـیـنـاسـت چـشم نابینا
          کـدام خـوب عـلـم گـشـت در جـهـان به وفا
          تـــو از مـــقـــولــهٔ خــوبــان عــالــمــی حــاشــا
          بــهــار عــشــق دل از دیـده مـبـتـلـا گـردیـد
          هر آن وفا که توبینی بلاست بر سر ما
          زدوده‌انـد حـریـفـان ز دل غـم کـم و بـیـش
          بـــریـــده‌انــد زبــان غــازیــان ز چــون و چــرا
          اگــر تــو مــرد رهــی در طــریـق عـشـق رضـی
          رَهـی ز مـیـکـده نـزدیـک‌تـر مـدان بـه خدا
          

 

غزل شمارهٔ ۲          
          شـــوری نـــه‌چـــنـــان گـــرفـــت مــا را
          کــــز دســــت تــــوان گــــرفــــت مـــا را
          مـــــا هـــــیــــچ گــــرفــــتــــه‌ایــــم از او
          او هــــــیــــــچ از آن گــــــرفــــــت مــــــا را
          هــر گـه بـتـو عـرض حـال کـردیـم
          در حـــــــال زبـــــــان گـــــــرفــــــت مــــــا را
          درد دل مـــــا نــــمــــیــــکــــنــــی گــــوش
          درد دل از آن گـــــــــــرفـــــــــــت مــــــــــا را
          هـــشـــدار کـــه صـــرصـــر اجــل هــان
          چــــون بــــاد خــــزان گــــرفــــت مـــا را
          مـــردیـــم و ز کــس وفــا نــدیــدیــم
          دل از هــــــمــــــه زان گـــــرفـــــت مـــــا را
          هـر دوسـت کـه در جـهـان گـرفـتـیم
          دشــــمــــن بــــه از آن گـــرفـــت مـــا را
          هــر چـنـد کـه راسـتـیـم چـون تـیـر
          او هـــمـــچـــو کـــمـــان گـــرفــت مــا را
          گــفــتــیــم کـه بـشـکـنـیـم تـوبـه
          مــــــاه رمــــــضــــــان گـــــرفـــــت مـــــا را
          یا رب به زبان چه رانده بودیم
          کـــاتـــش بـــه زبـــان گـــرفـــت مـــا را
          دیـدیـم جـهـان به جز طرب نیست
          ز آن دل ز جـــــهـــــان گـــــرفـــــت مــــا را
          پـــا از ســـر مـــا نـــمــیــکــشــد غــم
          گــوئــی بــه ضــمــان گــرفــت مـا را
          بـس حـرف کـه بـر رضـی گرفتیم
          بـــعـــضــی ســخــنــان گــرفــت مــا را
          

 

غزل شمارهٔ ۳          
          آنـــچـــنــان داده عــشــق جــوش مــرا
          کـه ز سـر رفـته عقل و هوش مرا
          عـــقـــل کـــلــی شــده فــرامــوشــم
          بـسـکـه مـالـیده عشق گوش مرا
          نـــه چـــنــانــم ز مــســتــی دوشــیــن
          که کشیدن توان به دوش مرا
          در خـــروشــم ز شــور چــون دریــا
          نـــتـــوان ســـاخــتــن خــمــوش مــرا
          عــاقــبــت مــی‌پــرســتــی تــو رضــی
          مـی فـروشـد به می فروش مرا
          

 

غزل شمارهٔ ۴          
          نـــقـــابـــی بـــر افـــکـــن ز پــی امــتــحــان را
          کــه تــا بـیـنـی از جـان لـبـالـب جـهـان را
          چو در جلوه آیی بدین شوخ و شنگی
          بـــــرقـــــص انـــــدر آری زمــــیــــن و زمــــان را
          بــــروی زمــــیــــن مـــهـــروار ار بـــخـــنـــدی
          بـــــزیـــــر زمـــــیــــن درکــــشــــی آســــمــــان را
          مــــن از حــــســـرت رویـــش از هـــوش رفـــتـــم
          خـــدایـــا شـــکـــیـــبـــی تـــمـــاشـــاکـــنـــان را
          بـــه دل زان نـــداریـــم یـــک مـــو گـــرانــی
          کــه بــر ســر کـشـیـدیـم رطـل گـران را
          بــهــارت دلــا کــس نــدانــســت چـون شـد
          بـــــهـــــر حــــال دریــــاب فــــصــــل خــــزان را
          فـــــرامـــــوش کــــردنــــد از مــــهــــربــــانــــی
          چـــــه افـــــتــــاد یــــاران نــــامــــهــــربــــان را
          از آن نـــام تـــو بـــر زبـــان مــی نــرانــدم
          کـه مـیـسـوخـت نام تو کلام و زبان را
          رضـی ایـن چـه شـور اسـت در نـالـهٔ تـو
          کــه از هــوش بــردسـت پـیـر و جـوان را
          

 

غزل شمارهٔ ۵          
          چـــــون مـــــهـــــر بـــــر آی بـــــام و ایـــــوان را
          بـــگـــداز چـــو مـــوم ســـنــگ و ســنــدان را
          امــــــشـــــب مـــــه چـــــارده ز خـــــورشـــــیـــــدم
          شــرمــنــده نــشــد بــبــیــن تـو عـرفـان را
          در ســــیــــنــــه هــــزار چـــاکـــم افـــزون شـــد
          تـــــــا دیـــــــده‌ام آن چــــــاک گــــــریــــــبــــــان را
          بــنــگــر کــه بــهـم چـگـونـه مـیـجـوشـنـد
          آن آتــــــــــش لــــــــــعــــــــــل و آب حــــــــــیـــــــــوان را
          بــنــشــیــن کــه ز کــفــر و دیـن بـر‌آورده
          ســــودای تــــو کــــافــــر و مــــســــلــــمـــان را
          الـــــمـــــاس بـــــریـــــز بـــــر ســـــر زخـــــمــــم
          خـــــالـــــی مـــــکـــــن از نـــــمــــک نــــمــــکــــدان را
          آن بــه کـه ز شـکـوه لـب فـرو بـنـدیـم
          بـــــــر هـــــــم بـــــــزنـــــــیــــــم زور دیــــــوان را
          ای آنـــــــکـــــــه بـــــــه ســـــــر هــــــوای او داری
          آغـــشـــتـــه بـــخـــون بـــبـــیــن شــهــیــدان را
          چـــون نـــســـبـــت او بـــجـــان تـــوانــم کــرد
          چــون نــیــســت بــه جــان نــســبــتــی جــان را
          از معرکه بین که طرفه، بیرون رفتند
          کــــردیــــم چــــو امــــتــــحــــان حــــریــــفــــان را
          عــاجــز گــشــتــی ور نــه بــاشــد از هــوئـی
          ریـــــــزم بـــــــه خـــــــاک خــــــون خــــــاقــــــان را
          کـــــم فـــــرصـــــتـــــی ار نـــــبــــاشــــد از آهــــی
          بــــــر بــــــاد دهـــــیـــــم خـــــاک کـــــیـــــوان را
          از مـــا بـــطـــلـــب هـــر آنـــچـــه مـــیـــخـــواهـــی
          در فــــقــــر کــــن امــــتــــحــــان فـــقـــیـــران را
          دیــــــگـــــر بـــــخـــــدای بـــــر نـــــداری دســـــت
          بــــــشـــــنـــــاســـــی اگـــــر عـــــلـــــی عـــــمـــــران را
          بــــرخـــیـــز رضـــی ازیـــن مـــیـــان بـــرخـــیـــز
          بــــــا هــــــم بـــــگـــــذار جـــــان و جـــــانـــــان را
          

 

۰۴ مهر ۹۸ ، ۱۵:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نیلوفر زیبا

ترجیعات دیوان شمس مولوی شماره 13

سیزدهم          
          پـــــیــــکــــان آســــمــــان کــــه بــــه اســــرار مــــا درنــــد
          مـــا را کـــشـــان کـــشـــان بـــه ســمــاوات مــی‌بــرنــد
          روحـــــانـــــیـــــان ز عـــــرش رســــیــــدنــــد، بــــنــــگــــریــــد
          کــــز فــــر آفــــتــــاب ســــعــــادت، چــــه بــــا فــــرنـــد!
          مـــــا ســـــایـــــه‌وار در پــــی ایــــشــــان روان شــــویــــم
          تـــا ســـایــهــا ز چــشــمــهٔ خــورشــیــد بــرخــورنــد
          زیــــــرا کـــــه آفـــــتـــــاب پـــــرســـــتـــــنـــــد، ســـــایـــــهـــــا
          چــــون او مــــســــافــــر آمــــد، ایــــنــــهــــا مــــســــافــــرنــــد
          از عــــــقــــــل اولــــــســــــت در انــــــدیــــــشــــــه عـــــقـــــلـــــهـــــا
          تــــدبــــیــــر عــــقــــل اوســــت کــــه ایــــنــــهـــا مـــدبـــرنـــد
          اول بــــــــکـــــــاشـــــــت دانـــــــه و آخـــــــر درخـــــــت شـــــــد
          نـــی، چـــشـــم بـــاز کـــن، کــه نــه اول نــه آخــرنــد
          خورشید شمس دین که نه شرقی نه غربی است
          پــــس ســــیــــر ســــایــــهــــاش در افــــلــــاک دیـــگـــرنـــد
          مـــــردان ســـــفـــــر کـــــنــــنــــد در آفــــاق، هــــمــــچــــو دل
          نـــــی بـــــســـــتـــــهٔ مــــنــــازل و پــــالــــان و اســــتــــرنــــد
          از آفــــــــتــــــــاب، آب و گـــــــل مـــــــا چـــــــو دل شـــــــدســـــــت
          اجــــــزای مــــــا چــــــو دل ز بـــــر چـــــرخ مـــــی‌پـــــرنـــــد
          خــــود چــــرخ چــــیــــســـت تـــا دل مـــا آن طـــرف رود؟!
          ایــــن جــــســـم و جـــان و دل هـــمـــه مـــقـــرون دلـــبـــرنـــد
          لـــب خـــشـــک بـــود و چـــشــم تــر، از درد آن فــراق
          اکـــنـــون ز فـــر وصــل نــه خــشــکــنــد و نــه تــرنــد
          رفــــتــــنــــد و آمــــدنــــد بــــه مــــقـــصـــود، و دیـــگـــران
          در آب و گـــــــل چـــــــو آب و گــــــل خــــــود مــــــکــــــدرنــــــد
          بــــیــــرون ز چــــار طــــبــــع بــــود طـــبـــع عـــاشـــقـــی
          از چــار و پــنــج و هـفـت، دو صـد سـالـه بـرتـرنـد
چـــون طـــبـــع پـــنــجــمــیــن بــکــشــد روح را مــهــار          
تــرجــیــع کــن، بــگــو، هــلــه بــگــریــز زیــن چــهـار          
          رو ســـــــوی آســـــــمـــــــان حـــــــقـــــــایـــــــق بــــــدان رهــــــی
          کـــان ســوی راه رو نــه پــیــاده‌ســت نــه ســوار
          بــر گــرد گـرد عـشـق، خـود او را کـجـاسـت گـرد؟
          مــــــی‌تــــــاز گــــــرم و روشـــــن و خـــــوش، آفـــــتـــــاب‌وار
          تــقــلــیــد چــون عــصــاســت بــدســتــت در ایــن ســفــر
          وز فــــر ره عــــصــــات شــــود تــــیــــغ ذوالــــفــــقــــار
          مــــوســــی بــــرد عــــصــــا، و بـــجـــوشـــیـــد آب خـــوش
          آن ذوالـــــــــفـــــــــقـــــــــار بـــــــــود، ازان بـــــــــود آبــــــــدار
          امـــــروز دل درآمــــد بــــی‌دســــت و پــــا ، چــــو چــــرخ
          از بـــــادهـــــای لـــــعـــــل بــــرفــــتــــه ز ســــر خــــمــــار
          گــفـتـم: « دلـا چـه بـود کـه گـسـتـاخ مـی‌روی؟ »
          گـــــفـــــتـــــا: « شـــــراب داد مـــــرا یـــــار بـــــرنـــــهــــار
          امــــروز شــــیــــر گـــیـــرم، و بـــر شـــیـــر نـــر زنـــم
          زیــــــرا کــــــه مـــــســـــت آمـــــدم از ســـــوی مـــــرغـــــزار
          در مـــــرغـــــزار چـــــرخ کـــــه ثـــــورســـــت بــــا اســــد
          یـــــک آتـــــشــــی زنــــم کــــه بــــســــوزد در آن شــــرار
          ســنــگــســت و آهــنــســت بــه تــخــلــیــق کـاف و نـون
          حــــراقــــه‌ایــــســــت کــــون و عــــدم در ســـتـــاره‌بـــار
          اســـــتــــارهــــای ســــعــــد جــــهــــد ســــوی عــــاشــــقــــان
          حـــراقـــه‌شـــان شـــودز ســتــاره چــو صــد نــگــار
          اســــتــــارهــــای نـــحـــس، بـــه نـــحـــســـان ســـعـــدرو
          در وقــــت وعــــده چــــون گــــل و وقــــت وفـــا چـــو خـــار
          قــومــی اگــر ز ســعــد و ز نــحــســش گــذشــتــه‌انــد
          هـمـچـون سـتـاره مـجـو، بـه خـورشـیـد حـسـن یـار
          نـــی خـــوف و نـــی رجـــا و نـــی هـــجــران و نــی وصــال
          نـــی غــصــه نــی ســرور، نــی پــنــهــان نــه آشــکــار
تــــرجـــیـــع ثـــالـــثـــم چـــو مـــثـــلـــث طـــرب‌فـــزاســـت          
گــر ســر گــران شــوی ز مــثــلــث، بــشــو، سـزاسـت          
          از عــــقــــل و عــــشـــق و روح مـــثـــلـــث شـــدســـت راســـت
          هـــــر زخـــــم را چـــــو مـــــرهــــم و هــــر درد را دواســــت
          در مـــــغـــــز عـــــلـــــتـــــیـــــســـــت اگـــــر ایـــــن مـــــثـــــلـــــثــــم
          خـورد و گـران نـشـد که نه در خورد این عطاست
          از جـــــــام آفـــــــتـــــــاب حـــــــقـــــــایـــــــق بـــــــهـــــــر زمـــــــان
          خــــارا عـــقـــیـــق و لـــعـــل شـــد، و خـــاک بـــانـــواســـت
          آن لــــعــــل نــــی کــــه از رخ خــــود بـــی‌خـــبـــر بـــود
          نـــی آن عـــقـــیـــق کـــو بـــر تـــحـــقــیــق کــهــربــاســت
          آن لــعــل کــو چــو بــعــل حــریــفــســت و بــا نــشــاط
          ویــن شـاه بـا عـروس نـه جـفـتـسـت و نـه جـداسـت
          بـــنـــدهٔ خـــداســت خــاص ولــیــکــن چــو بــنــده مــرد
          لـــا گـــشـــت بـــنـــده و ســـپــس لــا هــمــه خــداســت
          بـــس جـــهـــد کـــرد عـــقـــل کـــزیـــن نــفــی بــو بــرد
          بــــویــــی نــــبــــرد عــــقــــل هـــمـــه جـــهـــد او هـــبـــاســـت
          آن هــســت بــوی بــرد، کــه او نــیــســت شـد تـمـام
          آن را بـــــقـــــا رســـــیـــــد کـــــه کــــلــــی او فــــنــــاســــت
          در حــــســـن کـــبـــریـــا چـــو فـــنـــا گـــشـــت از وجـــود
          مـــوجـــود مـــطـــلــق آمــد و بــی‌کــبــر و بــی‌ریــاســت
          وصــــف بــــشـــر نـــمـــانـــد چـــو وصـــف خـــدا رســـیـــد
          کــــان آفــــتــــاب نــــیــــر و ایــــن شــــعــــلــــهٔ ســـهـــاســـت
          آیــــــــیــــــــنــــــــهٔ جــــــــمــــــــال الــــــــهــــــــیــــــــســــــــت روح او
          در بـــزم عـــشـــق جـــســـمـــش جـــام جـــهــان نــمــاســت
          زیـــــن جـــــام هـــــرکـــــه بـــــادهٔ اســـــرار درکـــــشــــیــــد
          مــــحــــو وصــــال دلــــبــــر و مــــســــتــــغــــرق لــــقــــاســـت
          هـــر مـــس چــو کــیــمــیــا شــود از نــور ذوالــجــلــال
          ایــن بــوالــعــجـب صـنـاعـت و ایـن طـرفـه کـیـمـیـاسـت
اکـــــســـــیـــــر عـــــشـــــق را بـــــه طــــلــــب در وجــــود او          
تـــا آن شـــوی تـــو جـــمـــلـــه بـــه انـــعــام جــود او          
          

 

چهاردهم          
          ای قــــد و بــــالــــای تــــو حـــســـرت ســـرو بـــلـــنـــد
          خــــنــــده نــــمــــی‌آیــــدت، بــــهــــر دل مــــن بــــخــــنــــد
          ای ز تـو عـالـم بـجـوش، لـطـف کن، ارزان فروش
          خــنــدهٔ‌شــیــریــن نــوش راســت بــفــرمـا، بـچـنـد؟
          خــــنــــده زنــــد آفــــتــــاب، گــــیــــرد عــــالــــم خــــضــــاب
          صـــدمـــه وصـــد آفـــتـــاب خــنــده ز تــو مــی‌بــرنــد
          لـــالـــه و گـــلـــبـــرگـــهـــا، عـــکـــس تـــو آمـــد، مـــهــا
          نـیـشـکـر از قـنـد تـو، پـر شده بین بند بند
          طــــلــــعـــتـــت ای آفـــتـــاب، تـــیـــغ طـــرب بـــرکـــشـــیـــد
          گــردن تــلــخــی بــزد، بــیــخ غــم و غــصــه کــنـد
          دور قـــــمـــــر درگـــــذشـــــت، زهـــــرء زهـــــرا رســـــیــــد
          گـــشـــت جـــهـــان گـــلـــســـتـــان، خـــار نـــدارد گــزنــد
          بــــزم ابــــد مــــی‌نــــهــــد، شــــه جــــهــــت عـــاشـــقـــان
          نـــعـــل زریـــن مـــی‌زنـــد، بـــهـــر ســـم هـــر ســـمـــنــد
          ایــن هــمــه بــگــذشــت نــیــز، پــیــشــتــر آ ای عــزیـز
          پــیــش لــب نــوش تــو حــلــقـه بـگـوش اسـت قـنـد
          پـــیـــشـــتـــر آ پـــیـــشــتــر، تــا بــدهــم جــان وســر
          تـــا شـــکـــفـــد هـــمـــچـــو گـــل، روی زمـــیـــن نـــژنـــد
          مــا و حــریــفــان خــوشـیـم، سـاغـر حـق مـی‌کـشـیـم
          از جـــهـــت چـــشـــم بـــد، آتـــش و مـــشـــتـــی ســپــنــد
          بــــوی وصــــالــــت رســـیـــد، روضـــهٔ رضـــوان دمـــیـــد
          صــلــح کــن « الــصـلـح خـیـر » کـوری دیـو لـونـد
تــازه شــو و چــســت شــو، از پــی تــرجــیــع را          
گـــــوش نـــــوی وام کـــــن تـــــا شـــــنـــــوی مـــــاجــــرا          
          شاه هم از بامداد، سرخوش و سرمست خاست
          طـــبـــل بــه خــود مــی‌زنــد، در دل او تــا چــهــاســت
          مـــنـــتـــظـــرســت آســمــان، تــا چــه کــنــد قــهــرمــان
          هــرچــه کــنـد گـو بـکـن، هـرچـه کـنـد جـان مـاسـت
          هـــر نـــفـــســی روضــهٔ، از تــو بــه پــیــش دلــســت
          حـاتـم طی با سخاش، طی شد اگر این سخاست
          ای چــــو درخــــت بــــلــــنــــد، قــــبــــلــــهٔ هـــر دردمـــنـــد
          بـرگ و بـرش خـیـره کـن، شاخ ترش باوفاست
          یــک نـفـری بـخـت ور از تـو خـوش و مـیـوه خـور
          یـک نـفـری خـیـره‌سـر گـشـتـه کـه آخر کجاست
          چـــشـــم بـــمـــالـــیـــد تـــا خـــواب جـــهـــد از شــمــا
          کـشـف شـود کـان درخـت پـهـلـوی فـکـر شـمـاسـت
          فــکــرتــهــا چــشــمــهــاســت گـشـتـه روان زان درخـت
          پـــاک کـــن از جـــو وحـــل، کـــاب ازو بــی‌صــفــاســت
          آب اگـــــر مـــــنـــــکـــــر چـــــشـــــمـــــهٔ خـــــود مــــی‌شــــود
          خــاک ســیــه بــر سـرش بـاد، کـهـبـس ژاژخـاسـت
          ای طـــــمـــــع ژاژخـــــا، گـــــنـــــده‌تـــــر از گـــــنـــــدنــــا
          تـــات نـــگـــیـــرد بـــلـــا، هـــیـــچ نـــگـــویـــی خــداســت
          خـــــر ز زدن گـــــشــــت فــــرد، کــــژروی آغــــاز کــــرد
          راه رهـــا کـــرد و رفـــت آن طـــرفـــی کـــه گـــیـــاســـت
          آن طــرفــی کــه گــیــاســت امــن و امـان از کـجـاسـت؟
          غـره بـه سـبـزی مـشـو، گـرگ سـیـه در قـفـاسـت
گــوش بــه تــرجــیــع نــه، جــانــب ره کــن رجـوع          
زانــــک مــــلــــاقــــات گــــرگ تــــلــــخــــتـــر آمـــد ز جـــوع          
          ای ز در رحـــــمـــــتـــــت هـــــر نـــــفـــــســـــی نـــــعـــــمـــــتـــــی
          زان هـــمـــه رحـــمـــت، فـــرســـت جـــانـــب مـــا رحـــمـــتـــی
          ای بــــــه خــــــرابـــــات تـــــو، جـــــام مـــــراعـــــات تـــــو
          داده بــــــــهـــــــر ذرهٔ نـــــــوع دگـــــــر عـــــــشـــــــرتـــــــی
          هـــــر نـــــفـــــســـــی روح نـــــو، بـــــنــــهــــد در مــــردهٔ
          هـــر نـــفـــســـی راح نـــو، بـــخـــشـــد بـــی‌مـــهـــلــتــی
          خــنـب تـو آمـد بـجـوش، جـوش کـنـد نـای و نـوش
          جـان سـر و پـا گـم کـنـد چـون بـخـورد شـربتی
          عـفـو کـن از جـام مـسـت خـنـب و سـبـو گـر شکست
          مــــســـت شـــد، و مـــســـت را چـــون نـــفـــتـــد زلـــتـــی؟!
          قــــاعــــدهٔ خـــوش نـــهـــاد، در طـــرب و در گـــشـــاد
          چـــشـــم بـــدش دور بـــاد والـــلــه خــوش ســنــتــی
          بــوی تــو ای رشــک بــاغ، چــون بــزنـد بـر دمـاغ
          پـــــر شـــــود از راح روح، بــــی‌گــــره و عــــلــــتــــی
          روح و مــــلــــک مــــســــت شــــد از مــــی پــــوشــــیـــدهٔ
          چـــرخ فـــلـــک پـــســـت شـــد از پــنــهــان صــورتــی
          بــــــلــــــبــــــلـــــهٔ پـــــر زمـــــی مـــــی‌رســـــدم هـــــر دمـــــی
          عــــربــــده مــــی‌آورم عــــشــــق تــــو هــــر ســــاعــــتــــی
          آنـــــک ره دیـــــن بـــــود، پـــــر ز ریـــــاحـــــیـــــن بـــــود
          هــــر قــــدمــــی گــــلــــشــــنــــی، هــــر طــــرفــــی جــــنـــتـــی
          خـــط ســـقــبــنــا بــکــش بــر رخ هــر مــســت خــوش
          تـــا کـــه بـــدانـــنـــد کــو غــرقــه شــد از لــذتــی
ســــاغــــر بـــر ســـاغـــرم مـــی‌دهـــد او هـــر نـــفـــس          
نـعـره‌زنـان مـن که های، پر شدم از باده، بس          
          

 

۲۰ مرداد ۹۸ ، ۱۰:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نیلوفر زیبا

ترجیعات دیوان شمس مولوی شماره یازده

یازدهم          
          بــــیــــا، کــــه بــــاز جــــانـــهـــا را شـــهـــنـــشـــه بـــاز مـــی‌خـــوانـــد
          بـــــیـــــا، کـــــه گـــــلـــــه را چـــــوپـــــان بـــــســـــوی دشـــــت مـــــی‌رانـــــد
          بــــهــــارســــت و هــــمــــه تــــرکــــان بــــســــوی پــــیــــلــــه رو کـــرده
          کــــه وقــــت آمــــد کــــه از قــــشــــلــــق بــــیــــیــــلــــا رخــــت گــــردانـــد
          مــــــده مـــــر گـــــوســـــفـــــنـــــدان را گـــــیـــــاه و بـــــرگ پـــــاریـــــنـــــه
          کـــه بـــاغ وبـــیـــشـــه مـــی‌خـــنـــدد، کـــه بـــرگ تـــازه افـــشـــانــد
          بـــــیــــایــــیــــد ای درخــــتــــانــــی کــــه دیــــتــــان حــــلــــهــــا بــــســــتــــد
          بــــــهــــــار عــــــدل بــــــازآمــــــد، کــــــزو انــــــصــــــاف بــــــســــــتــــــانـــــد
          صــــلــــا زد هــــدهـــد و قـــمـــری کـــه خـــنـــدان شـــود دگـــر مـــگـــری
          کـــــه بـــــازآمـــــد ســـــلــــیــــمــــانــــی کــــه مــــوری را نــــرنــــجــــانــــد
          صـــــلـــــا زد نـــــادی دولـــــت کـــــه عـــــالـــــم گـــــشـــــت چـــــون جـــــنـــــت
          بـــیـــا، کـــیـــن شـــکـــل و ایـــن صـــورت بــه لــطــف یــار مــی‌مــانــد
          دم ســـــــرد زمـــــــســـــــتـــــــانـــــــی ســـــــرشـــــــک ابــــــر نــــــیــــــســــــانــــــی
          پـــــی ایـــــن بـــــود، مـــــی‌دانـــــی، کـــــه عـــــالـــــم را بـــــخـــــنـــــدانـــــد
          قـــمــاشــه ســوی بــســتــان بــر، کــه گــل خــنــدیــد و نــیــلــوفــر
          بــــود کــــانــــجــــا بــــود دلــــبــــر، ســــعــــادت را کــــی مــــی‌دانــــد؟!
          یـــــقـــــیـــــن آنـــــجـــــاســـــت آن جـــــانـــــان، امـــــیــــر چــــشــــمــــهٔ حــــیــــوان
          کـــه بـــاغ مـــرده شـــد زنـــده، و جـــان بـــخـــشـــیـــدن او تـــانــد
          چـــــو انـــــدر گـــــلـــــســـــتـــــان آیـــــد، گــــل و گــــلــــبــــن ســــجــــود آرد
          چــــو در شــــکــــرســــتــــان آیــــد، قــــصــــب بــــر قــــنــــد پـــیـــچـــانـــد
          درخــــتــــان هــــمــــچــــو یــــعــــقــــوبــــان، بـــدیـــده یـــوســـف خـــود را
          کـــــه هـــــر مـــــهـــــجــــور را آخــــر ز هــــجــــران صــــبــــر بــــرهــــانــــد
بــــــهــــــار آمـــــد بـــــهـــــار آمـــــد، بـــــهـــــاریـــــات بـــــایـــــد گـــــفـــــت          
بــکــن تــرجــیــع، تــا گـویـم: « شـکـوفـه از کـجـا بـشـکـفـت »          
          بــــــهــــــارســــــت آن بــــــهــــــارســــــت آن، و یــــــا روی نــــــگــــــارســــــت آن
          درخـــــت از بـــــاد مـــــی‌رقـــــصـــــد کـــــچــــون مــــن بــــی‌قــــرارســــت آن
          زهـــــــــــی جـــــــــــمــــــــــع پــــــــــری زادان، زهــــــــــی گــــــــــلــــــــــزار آبــــــــــادان
          چــــنــــیــــن خــــنــــدان چــــنــــیــــن شــــادان، ز لــــطــــف کـــردگـــارســـت آن
          عــــجــــب بــــاغ ضــــمــــیــــرســـت آن، مـــزاج شـــهـــد و شـــیـــرســـت آن
          و یــــــا در مــــــغــــــز هــــــر نــــــغـــــزی، شـــــراب بـــــی‌خـــــمـــــارســـــت آن
          نـــــهـــــان ســـــر در گـــــریـــــبـــــانـــــی، دهـــــان غـــــنـــــچـــــه خـــــنــــدانــــی
          چــــرا پــــنــــهــــان هــــمــــی خــــنــــدد؟ مــــگــــر از بــــیــــم خــــارســــت آن
          هــــمــــه تــــن دیـــده شـــد نـــرگـــس، دهـــان ســـوســـنـــســـت اخـــرس
          کــــه خـــامـــش کـــن، ز گـــفـــتـــن بـــس! کـــه وقـــت اعـــتـــبـــارســـت آن
          بــکــه بــر لــالــه چــون مــجــنــون، جــگــر ســوزیـده دل پـرخـون
          ز عـــــشــــق دلــــبــــر مــــوزون، کــــه چــــون گــــل خــــوش عــــذارســــت آن
          بـــــخـــــوری مـــــی‌کـــــنـــــد ریـــــحـــــان، کـــــه هــــنــــگــــام وصــــال آمــــد
          چـــــنـــــاران دســـــت بـــــگـــــشـــــاده، کـــــه هــــنــــگــــام کــــنــــارســــت آن
          حــــــقــــــایــــــق جــــــان عــــــشــــــق آمــــــد، کــــــه دریــــــا را درآشــــــامــــــد
          کـــه اســـتـــســـقـــای حـــق دارد، کـــه تـــشـــنـــه شـــهـــریـــارشــت آن
          زهـــــی عـــــشـــــق مـــــظـــــفـــــر فـــــر، کـــــچـــــون آمـــــد قـــــمـــــار انـــــدر
          دو عـــالـــم بـــاخـــت و جـــان بـــر ســـر، هـــنــوز انــدر قــمــارســت آن
          درونـــــش روضـــــه و بـــــســـــتــــان، بــــهــــار ســــبــــز بــــی‌پــــایــــان
          فــــراغــــت نـــیـــســـت خـــود او را، کـــه از بـــیـــرون بـــهـــارســـت آن
ســـوم تـــرجــیــع ایــن بــاشــد کــه بــر بــت اشــک مــن شــاشــد          
بــــرآشــــوبــــد، زنــــد پــــنــــجــــه، رخــــم از خــــشــــم بــــخــــراشـــد          
          بـــــیـــــا ای عـــــشـــــق ســـــلـــــطـــــان وش، دگـــــر بــــاره چــــه آوردی؟
          کــــــه بــــــر و بــــــحــــــر از جــــــودت، بــــــدزدیــــــده جـــــوامـــــردی
          خــــــــرامــــــــان مــــــــســــــــت مــــــــی‌آیـــــــی، قـــــــدح در دســـــــت مـــــــی‌آیـــــــی
          کـــــــه صـــــــافـــــــان هـــــــمـــــــه عــــــالــــــم، غــــــلــــــام آن یــــــکــــــی دردی
          کـــــمـــــیـــــنـــــه جـــــام تــــو دریــــا، کــــمــــیــــنــــه مــــهــــره‌ات جــــوزا
          کــــمــــیــــنــــه پــــشــــه‌ات عــــنــــقــــا، کـــمـــیـــنـــه پـــیـــشـــه‌ات مـــردی
          ز رنــــجــــوری چــــه دلــــشــــادم! کــــه تــــو بــــیـــمـــار پـــرس آیـــی
          ز صــــحــــت نــــیــــک رنــــجــــورم، کــــه در صــــحــــت لــــقــــا بــــردی
          بــــیــــا ای عــــشــــق بــــی‌صــــورت، چــــه صــــورتـــهـــای خـــوش داری
          کـــه مـــن دنـــگـــم در آن رنـــگـــی، کـــه نــی ســرخــســت و نــه زردی
          چــــو صــــورت انــــدر آیــــی تــــو، چــــه خــــوب و جـــان‌فـــزایـــی تـــو
          چــــو صــــورت را بــــیــــنــــدازی، هــــمــــان عــــشــــقــــی، هــــمـــان فـــردی
          بــــــــهـــــــار دل نـــــــه از تـــــــری، خـــــــزان دل نـــــــه از خـــــــشـــــــکـــــــی
          نــــه تــــابــــســــتــــانــــش از گـــرمـــی، زمـــســـتـــانـــش نـــه از ســـردی
          مـــــــبــــــارک آن دمــــــی کــــــایــــــی، مــــــرا گــــــویــــــی ز یــــــکــــــتــــــایــــــی:
          « مـــــن آن تـــــو تـــــو آن مـــــن، چـــــرا غـــــمـــــگــــیــــن و پــــر دردی؟ »
          تــــرا ای عــــشــــق چــــون شــــیــــری، نــــبــــاشــــد عــــیــــب خـــون‌خـــواری
          که گوید شیر را هرگز : « چه شیری تو که خونخواری؟ »
          بـــــه هـــــر دم گــــویــــدت جــــانــــهــــا: «حــــلــــالــــت بــــاد خــــون مــــا
          کـــــه خـــــون هـــــر کـــــرا خـــــوردی، خــــوشــــش حــــی ابــــد کــــردی »
          فــــــلــــــک گــــــردان بــــــدرگــــــاهــــــت، ز بــــــیــــــم فــــــرقــــــت مـــــاهـــــت
          هـــــمـــــی گـــــردد فـــــلـــــک تـــــرســـــان، کـــــزو نــــاگــــاه بــــرگــــردی
ز تــــرجــــیــــع چــــهــــارم تــــو عــــجــــب نــــبــــود کــــه بـــگـــریـــزی          
کــه شــیــر عــشــق بــس تــشــنــه‌ســت و دارد قــصــد خـونـریـزی          
          بـــــیـــــا، مـــــگـــــریـــــز شـــــیـــــران را، گـــــریـــــزانـــــی بـــــود خــــامــــی
          بـــــگـــــو: «نـــــار ولـــــا عـــــار » کـــــه مـــــردن بــــه ز بــــدنــــامــــی
          چـــــو حـــــلــــهٔ ســــبــــز پــــوشــــیــــدنــــد عــــامــــهٔ بــــاغ، آمــــد گــــل
          قـــــبـــــا را ســـــرخ کـــــرد از خـــــون ز نـــــنـــــگ کـــــســـــوهٔ عـــــامـــــی
          لـــــــبــــــاس لــــــالــــــه نــــــادرتــــــر، کــــــه اســــــود دارد و احــــــمــــــر
          گـــــریـــــبـــــانــــش بــــود شــــمــــســــی، و دامــــانــــش بــــود شــــامــــی
          دهـان بـگـشـاد بـلـبـل گـفـت بـه غـنچه که: « ای دهان بسته »
          بـــگـــفـــتـــش: «بـــســـتـــگـــی مـــنــگــر، تــوبــنــگــر بــاده‌آشــامــی »
          جــــوابــــش گــــفــــت بــــلــــبــــل: « هــــی، اگــــر مــــی‌خــــوارهٔ پــــس مــــی
          کــــنــــد آزاد مــــســــتــــان را تــــو چــــون پــــابــــســــت ایــــن دامـــی؟! »
          جــــــوابــــــش داد غــــــنــــــچــــــه، تــــــوز پــــــا و ســــــر خــــــبــــــر داری
          تـــــــو در دام خـــــــبـــــــرهـــــــایـــــــی، چـــــــو در تـــــــاریـــــــخ ایــــــامــــــی
          بــــگــــفــــتــــا: زان خــــبــــر دارم، کــــه مــــن پــــیــــغــــامـــبـــر یـــارم»
          بـــــگـــــفـــــت: « ار عـــــارف یـــــاری، چــــرا دربــــنــــد پــــیــــغــــامــــی؟ »
          بــگــفــتــش : « بــشــنــو اســرارم، کــه مـن سـرمـسـت و هـشـیـارم
          چــــــــو مــــــــن مــــــــحــــــــو دلــــــــارامـــــــم، ازو دان ایـــــــن دلـــــــارامـــــــی »
          نـــه ایـــن مــســتــی چــو مــســتــیــهــا، نــه ایــن هــش مــثــل آن هــشــهــا
          کــه آن ســایـه‌سـت و ایـن خـورشـیـد و آن پـسـتـسـت و ایـن سـامـی
          اگـــــر بــــر عــــقــــل عــــالــــمــــیــــان ازیــــن مــــســــتــــی چــــکــــد جــــرعــــه
          نــــه عــــالــــم مــــانــــد و آدم، نــــه مــــجــــبــــوری نــــه خـــودکـــامـــی
          گـــــهـــــی از چـــــشــــم او مــــســــتــــم، گــــهــــی در قــــنــــد او غــــرقــــم
          دلـــــــا بـــــــا خـــــــویـــــــش آی آخـــــــر مــــــیــــــان قــــــنــــــد و بــــــادامــــــی
ولـــــی تـــــرجــــیــــع پــــنــــجــــم درنــــیــــایــــم جــــز بــــه دســــتــــوری          
کــــه شــــمــــس‌الــــدیــــن تــــبــــریــــزی بــــفــــرمــــایــــد مــــرا بــــوری          
          مـــرا گـــویـــد: « بـــیـــا، بـــوری، کـــه مـــن بــا غــم تــو زنــبــوری
          کـــه تـــا خـــونـــت عـــســـل گـــردد، کـــه تـــا مــومــت شــود نــوری
          ز زنــــبــــوران بــــاغ جــــان ، جــــهــــان پــــر شــــهــــد و شـــمـــع آمـــد
          ز شـــــمــــع و شــــهــــد نــــگــــریــــزی، اگــــر تــــو اهــــل ایــــن ســــوری
          مـــخـــور از بـــاغ بـــیـــگـــانـــه، کـــه فـــاســـد گـــردد آن شــهــدت
          مـــبـــیـــن زنـــبـــور بـــیــگــانــه، کــه او خــصــمــســت و تــو عــوری »
          زهـــی حـــســـنـــی کـــه مـــی‌گـــیـــرد چـــنـــیـــن زشـــت از چـــنـــان خـــوبـــی
          زهــــــــی نــــــــوری دریــــــــن دیــــــــده، ز خـــــــورشـــــــیـــــــد بـــــــدان دوری
          دلـــــا مـــــی‌ســــاز بــــا خــــارش، کــــه گــــلــــزارش هــــمــــی گــــویــــد:
          « اگـــــرچـــــه مــــشــــک بــــی‌حــــدم، نــــبــــاشــــد وصــــل کــــافــــوری »
          چــه مــرد شــرم و نــامــوســی؟! چــو مـجـنـون فـاش بـایـد شـد
          چــــنــــان مــــســــتــــور را هــــرگــــز نــــیــــابــــد کـــس بـــه مـــســـتـــوری
          چـــو جـــان بـــا تـــســـت، نـــعـــمـــتـــهـــا ز گــردون بــر زمــیــن رویــد
          وگـــر بـــاشـــی تـــو بـــر گـــردون چـــو جـــانـــت نــیــســت در گــوری
          ســـــــرافـــــــیـــــــلـــــــســــــت جــــــان تــــــو، کــــــز آوازش شــــــوی زنــــــده
          تــــــهــــــی کــــــن نــــــای قــــــالــــــب را کـــــه اســـــرافـــــیـــــل را صـــــوری
          هـــــــــــزاران دشـــــــــــمـــــــــــن و ره‌زن، بـــــــــــرای آن پــــــــــدیــــــــــد آمــــــــــد
          کـــه تـــا چـــون جـــان بـــری زیــشــان بــدانــی کــز کــی مــنــصــوری
          نـــــظـــــرهـــــا را نـــــمـــــی‌یـــــابـــــی، و نـــــاظـــــر را نـــــمـــــی‌بـــــیـــــنــــی
          چــــه مـــحـــرومـــی ازیـــن هـــردو، چـــو تـــو مـــحـــبـــوس مـــنـــظـــوری
بـــــه تـــــرجـــــیـــــع شـــــشـــــم آیــــم، اگــــر صــــافــــی بــــود رایــــم          
کـــزیـــن هـــجـــران چـــنـــان دنـــگـــم، کـــه گـــویـــی بـــنـــگ مـــی‌خـــایــم          
          ز نــــــور عــــــقــــــل کــــــل عـــــقـــــلـــــم چـــــنـــــان دنـــــگ آمـــــد و خـــــیـــــره
          کــــزان مــــعــــزول گــــشــــت افــــیــــون، و بــــنــــگ و بــــادهٔ شــــیــــره
          چـــو آمـــد کـــوس ســـلـــطــانــی، چــه بــاشــد کــاس شــیــطــانــی؟!
          چـــــو آمـــــد مـــــادر مـــــشـــــفــــق چــــه بــــاشــــد مــــهــــر مــــاریــــره؟
          چـــــه فـــــضـــــل و عـــــلـــــم گـــــرد آرم؟ چـــــو رو در عـــــشـــــق او آرم
          بــه بــصـره چـو کـشـم خـرمـا؟! بـه کـرمـان چـون بـرم زیـره
          هــــــزاران فــــــاضــــــل و دانــــــا، غــــــلــــــام چــــــشــــــم یــــــک بــــــیـــــنـــــا
          کـــمـــیـــنـــه شـــیـــر را بـــیـــنـــی بـــه گـــاو و پــیــل بــر، چــیــره
          زهـــی خـــورشـــیـــد جـــان‌افـــزا کـــه یـــک تـــابــش چــو شــد پــیــدا
          هـــــــزاران جـــــــان انـــــــســـــــانـــــــی بـــــــرویـــــــیـــــــد از گـــــــل تــــــیــــــره
          بـــــدیـــــن خـــــورشـــــیـــــد هـــــر ســـــایـــــه، کـــــه اهـــــل اقــــتــــدا آمــــد
          چـــو ســـایـــه پـــســـت گـــشـــت از غـــم، بـــرای فـــوت تـــکـــبـــیـــره
          رهـــــــســـــــت از عـــــــقـــــــرب اعـــــــشـــــــی، بــــــســــــوی عــــــقــــــرب گــــــردون
          ولــــی مــــکــــه کــــســــی بـــیـــنـــد، کـــه نـــبـــود بـــســـتـــهٔ خـــیـــره
          امــــــــیــــــــر حــــــــاج عــــــــشـــــــق آمـــــــد، رســـــــول کـــــــعـــــــبـــــــهٔ دولـــــــت
          رهـــــــانـــــــد مـــــــر تـــــــرا در ره، ز هـــــــر شـــــــریـــــــر و شــــــریــــــره
          چـــه بـــا بـــرگـــم از آن خـــرمــا، کــه مــریــم چــشــم روشــن شــد
          کـــــزان خـــــرمـــــان شـــــدم پـــــر دل نـــــدارم عـــــشـــــق انـــــجـــــیـــــره
          جـــــهــــان پــــیــــر بــــرنــــا شــــد، ز عــــشــــق ایــــن جــــوانــــبــــخــــتــــان
          زهــــی چــــرخ و زمــــیــــن خــــوش، کـــه آن پـــیـــرســـت و ایـــن تـــیـــره
          مـــــجــــو لــــفــــظ درســــت از مــــا، دل اشــــکــــســــتــــه جــــو ایــــنــــجــــا
          چـــــو هــــر لــــفــــظــــش ادیــــب آمــــد، ادیــــبــــی تــــا شــــود طــــیــــره
بـــگـــو تـــرجـــیـــع هـــفـــتـــم را کـــه تـــا کـــامـــل شــود گــفــتــه          
فــــلـــک هـــفـــت و زمـــیـــن هـــفـــتـــســـت و اعـــضـــا هـــفـــت چـــون هـــفـــتـــه          
          بــــیــــا ای مــــوســــیــــی کــــز کــــف عــــصــــا ســــازی تــــو افــــعــــی را
          بـــــه فـــــرعــــونــــان خــــود بــــنــــمــــا کــــرامــــتــــهــــای مــــوســــی را
          بــــه یــــکــــدم ای بــــهــــار جــــان، کــــنــــی ســــرســــبــــز عــــالـــم را
          بــــــبــــــخــــــشــــــی مــــــیـــــوهٔ مـــــعـــــنـــــی درخـــــت خـــــشـــــک دعـــــوی را
          بـــــده هـــــر مـــــیـــــوه را بــــویــــی، روان کــــن هــــر طــــرف جــــویــــی
          بـــــاشـــــکـــــوفـــــه بـــــکـــــن خـــــنــــدان درخــــت ســــرو و طــــوبــــی را
          هـــــمـــــه حـــــوران بـــــســـــتـــــان را، از آن انـــــهـــــار خـــــمــــر ایــــنــــجــــا
          چـــنـــان ســـرمـــســـت و بـــیـــخـــود کــن، کــه نــشــاســنــد مــاوی را
          چـــــه صـــــورتـــــهــــای روحــــانــــی نــــگــــاریــــدی بــــه پــــنــــهــــانــــی
          کـــــــه در جـــــــنـــــــبـــــــش درآوردنـــــــد صـــــــورتـــــــهــــــای مــــــانــــــی را
          شــــــهـــــیـــــدان ریـــــاحـــــیـــــن را کـــــه دی در خـــــون ایـــــشـــــان شـــــد
          بــــــــرآوردی و جــــــــان دادی نــــــــمـــــــودی حـــــــشـــــــر و انـــــــشـــــــی را
          بــــــــپــــــــوشــــــــیــــــــدنــــــــد تــــــــوزیــــــــهــــــــا ازان رزاق روزیــــــــهــــــــا
          زبــــــان ســــــبــــــز هــــــر بــــــرگــــــی تــــــقــــــاضــــــا کــــــرده اجـــــری را
          ز هــــر شــــاخــــی یــــکــــی مــــرغــــی، بــــگــــویــــد ســــرنــــبــــشــــت مــــا
          کــــی خــــواهــــد مـــرد امـــســـال او، کـــی خـــواهـــد خـــورد دنـــیـــا را
          مـــــگـــــر گـــــل فـــــهـــــم ایــــن دارد، کــــه ســــرخ وزرد مــــی‌گــــردد
          چـــــو بـــــرگ آن شـــــاخ مـــــی‌لـــــرزد مــــگــــر دریــــافــــت مــــعــــنــــی را
          بــــــســــــوزیــــــد آتـــــش تـــــقـــــوی جـــــهـــــان مـــــا ســـــوی الـــــلـــــه را
          بـــــــزد بـــــــرقـــــــی ز الــــــلــــــه و بــــــســــــوزانــــــیــــــد تــــــقــــــوی را
بـــــه پـــــیـــــش مـــــفـــــتـــــی اول بـــــریـــــد ایـــــن هـــــفـــــت فـــــتـــــوی را          
ز تــــرجـــیـــع چـــنـــیـــن شـــعـــری کـــه ســـوزد نـــور شـــعـــری را          
          

دوازدهم          
          زان بــــادهٔ صــــوفــــی بــــود از جــــام، مــــجـــرد
          کـــز غـــایـــت مـــســـتـــی ز کـــفــش جــام بــیــفــتــد
          در حـــالـــت مـــســتــی چــو دل و هــوش نــگــنــجــیــد
          پـس نـیـسـت عـجـیـب گـر قـدح و جـام نـگـنـجـد
          اول ســـــبـــــقــــت بــــود « الــــف هــــیــــچ نــــدارد »
          زان پـــیـــش رو افـــتـــاد و ســـپـــهـــدار و مـــؤیـــد
          « حــی » نــیــز اگــر هــیـچ نـدارد، چـو الـف نـیـز
          در صـــورت جـــیـــم آمـــد، و جـــیـــمـــســـت مـــقـــیــد
          مــــیــــم از الــــف و هــــاســــت مــــرکـــب بـــنـــبـــشـــتـــن
          تــــرکــــیــــب بــــود عــــلــــت بـــر هـــســـتـــی مـــفـــرد
          پــس بــزم رســول آمــد بــی‌ســاغــر و بـی‌جـام
          تــا جــمــع بــه خــود بــاشــد هــســتــی مـحـمـد
          بــام فــلــک از اســتــن و دیــوار چــو تــنــهــاسـت
          هـــــر بـــــام درافـــــتـــــاده و آن بـــــام مـــــشـــــبـــــد
          بــالــاتــر ازیــن چــرخ کــهــن عــالــم لــطــفــیــسـت
          کــــارواح در آ، نــــاحــــیــــه مــــانــــنــــد، مــــجــــدد
          عـــریـــان شـــدهٔ بـــر لـــب ایـــن جــوی، پــی غــســل
          نـــی جـــوی نــمــایــد بــه نــظــر صــرح مــمــرد
          آن دیـــو و پـــری ســـاخـــتـــه از پـــی تـــغــلــیــط
          تـــا شـــیــشــه نــمــایــد بــه نــظــر آب مــســرد
          از مــــکــــر گــــریــــزان شــــو و در وکــــر رضـــا رو
          تــــا زنــــده شــــوی فــــارغ از انــــفـــاس مـــعـــدد
تـرجـیع کنم خواجه، که این قافیه تنگست          
نـی، خـود نـزنـم دم، کـه دم مـا هـمـه نـنـگـسـت          
          مــــن دم نــــزنــــم، لــــیــــک دم نــــحــــن نـــفـــحـــنـــا
          در مـــن بـــدمـــد، نــالــه رســد تــا بــه ثــریــا
          ایـــن نـــای تـــنـــم را چــو بــبــریــد و تــراشــیــد
          از ســـــوی نـــــیـــــســــتــــان عــــدم عــــز تــــعــــالــــا
          دل یـــکــســر نــی بــود و دهــان یــکــســر دیــگــر
          آن ســــر ز لـــب عـــشـــق هـــمـــی بـــود شـــکـــرخـــا
          چـــون از دم او پـــر شــد و از دو لــب او مــســت
          تــــنــــگ آمــــد و مــــســــتــــانـــه، بـــرآورد عـــلـــالـــا
          والــــلــــه ز مــــی آن دو لــــب ار کــــوه بــــنـــوشـــد
          چــــون ریــــگ شــــود کــــوه، ز آســــیــــب تــــجــــلـــا
          نــی پــردهٔ لــب بــود کــه گــر لــب بـگـشـایـد
          نـــی چـــرخ فـــلــک مــانــد و نــی زیــر ونــه بــالــا
          آواز ده انــــــدر عــــــدم ای نـــــای و نـــــظـــــر کـــــن
          صـد لـیـلـی و مـجـنـون و دو صـد وامـق و عذرا
          بــگــشــایــد هـر ذره دهـان گـویـد: « شـابـاش »
          ونــــــدر دل هـــــر ذره حـــــقـــــیـــــر آیـــــد صـــــحـــــرا
          زود از حـــــبـــــش تــــن بــــســــوی روم جــــنــــان رو
          تـــا بـــرکـــشـــدت قـــیــصــر، بــر قــصــر مــعــلــا
          ایـنـجـای نـه آنـجـاسـت کـه ایـنـجـا بـتـوان بـود
          هـــی، جـــای خــوشــی جــوی و درآ در صــف هــیــجــا
          هـــیـــن، وقـــت جـــهـــادســـت و گـــه حـــمــلــهٔ مــردان
          صــفـرا مـکـن و درشـکـن از حـمـلـه تـو، صـف را
تـــرجـــیـــع ســوم آمــد و گــفــتــی تــو خــدایــا          
« بـرگـم شـده مگری که مرا هست عوضها »          
          آن مـــطـــرب خـــوش نـــغـــمـــهٔ شـــیـــریــن دهــن آمــد
          جـانـهـا هـمـه مـسـتـنـد کـه آن، جـان بـه مـن آمـد
          خــنــدان شــده اشــکــوفــه و گــل جــامــه دریـده
          کـــز ســـوی عـــدم ســـنـــبـــلـــه و یـــاســـمــن آمــد
          جــــانـــهـــای گـــلـــســـتـــان بـــدم دی بـــپـــریـــدنـــد
          هــنــگــام بـهـاران شـد، و هـر جـان بـه تـن آمـد
          خــــوبــــان بــــرســـیـــدنـــد ز بـــتـــخـــانـــهٔ غـــیـــبـــی
          کـــوری خـــزانـــی کـــه بـــخـــو، بـــت‌شــکــن آمــد
          چـــون صــبــر گــزیــدنــد بــدی جــمــلــه درخــتــان
          آن هـــجـــر چـــو چـــاهـــســـت و صـــبــوری رســن آمــد
          چـــون صـــبـــر گـــزیـــد آیــس، آمــد فــرجــش زود
          چـــون خـــلـــق حـــســـن کـــرد، نـــگـــار حـــســـن آمــد
          در عـــیـــد بـــهـــار، ابـــر بـــرافـــشـــانـــد گـــلـــابــی
          وان رعـــــــد بــــــران اوج هــــــوا، طــــــبــــــل زن آمــــــد
          یـک بـاغ پـر از شـاهـد، نـی تـرک و نه رومی
          کـــــنـــــدر حـــــجـــــب غـــــیـــــب، هــــزاران خــــتــــن آمــــد
          بس جان که چو یوسف به چه مهلکه افتاد
          پـنـداشـت کـه گـم گـشـت خـود او در وطـن آمد
          زیـــرا کـــه ره آب خـــضـــر مـــظـــلــم و تــاریــســت
          آخـــــــر ز ره خـــــــار، گـــــــل انــــــدر چــــــمــــــن آمــــــد
          خــامــش کــن، اگــرچــه کــه غـزل اغـلـب بـاقـیـسـت
          تـــا شـــاه بـــگـــویـــد، چــو دریــن انــجــمــن آمــد
ای مــــاه عــــذار مــــن و ای خــــوش قــــد و قــــامــــت          
بــرخــیــز کــه بــرخـاسـت ز عـشـق تـو قـیـامـت          
          

 

۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۱:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نیلوفر زیبا

ترجیعات دیوان شمس مولوی شماره هشت

هشتم          
          بــــــلــــــبــــــل ســــــرمـــــســـــت بـــــرای خـــــدا
          مــجــلــس گــل بــیــن و بــه مــنــبــر بــرآ
          هــیــن بــه غــنــیــمـت شـمـر ایـن روز چـنـد
          زانــــــــک نــــــــدارد گــــــــل رعــــــــنــــــــا وفــــــــا
          ای دم تـــــــو قـــــــوت عــــــروســــــان بــــــاغ
          فـــــصـــــل بـــــهــــارســــت بــــزن الــــصــــلــــا
          جـــــان مـــــن و جـــــان تـــــرا پــــیــــش ازیــــن
          ســــابــــقــــهٔ بــــود کــــه گـــشـــت آشـــنـــا
          الــــــفــــــت امـــــروز ازان ســـــابـــــقـــــه‌ســـــت
          گـــرچـــه فـــرامـــوش شـــد آنـــهـــا تــرا
          ســـــیـــــر بـــــبـــــیــــنــــیــــم رخ هــــمــــدگــــر
          نــــــاشــــــده مــــــا از رخ و از تـــــن جـــــدا
          تــــا بــــشــــنــــاســـیـــم دران حـــشـــر نـــو
          چــــونــــک چــــنـــیـــن بـــوقـــلـــمـــونـــیـــم مـــا
          صــورت یــوســف بــه یــکــی جــرم شـد
          صــــــــورت گــــــــرگـــــــی بـــــــر اهـــــــل هـــــــوا
          از غــرضــی چــون پــنــهــان شـد ز چـشـم
          صــــورت آن خــــســــرو شــــیــــریــــن لــــقـــا
          پـــس چـــو مـــبـــدل شـــود آن صـــورتـــش
          چــونــش شــنــاسـی تـو بـدیـن چـشـمـهـا
          یـــــارب بـــــنـــــمـــــاش چـــــنـــــانــــک ویــــســــت
          از حـــق درخـــواســـت چـــنـــیـــن مـــصــطــفــا
خـــیــز بــه تــرجــیــع بــگــو بــاقــیــش          
نـــیـــک نـــشـــانـــش کـــن و خــطــی بــکــش          
          ای رخ تـــــــو حـــــــســــــرت مــــــاه و پــــــری
          پـــر بـــگـــشـــادی بـــه کــجــا مــی‌پــری
          هــــیــــن گــــروی ده ســــره آنــــگـــه بـــرو
          رفــــتــــن تــــو نـــیـــســـت ز مـــا ســـرســـری
          زنـــــده جـــــهـــــان ز آب حـــــیـــــات تـــــوســـــت
          مــــــــســـــــت قـــــــروی تـــــــو دل لـــــــاغـــــــری
          خود چه بود خاک که در چرخ تست
          ایـــــــن فــــــلــــــک روشــــــن نــــــیــــــلــــــوفــــــری
          زیـــن بـــگــذشــتــم بــه خــدا راســت گــو
          رخـــــت ازیـــــن خــــانــــه کــــجــــا مــــی‌بــــری
          در دو جــــهــــان کــــار تــــو داری و بـــس
          راســـت بـــگـــو تـــا بـــچـــه کــار انــدری
          ور بـــــنـــــگــــویــــی تــــو گــــواهــــی دهــــد
          چـــشـــم تـــو آن فـــتـــنـــه گـــر عـــبـــهــری
          جــــان چــــو دریـــای تـــو تـــنـــگ آمـــدســـت
          زیـــــن وطـــــن مـــــخـــــتـــــصـــــر شـــــشــــدری
          چــــون نــــشــــوی ســــیــــر ازیــــن آب شـــور
          چـــــونـــــک امـــــیـــــر آب دو صــــد کــــوثــــری
          رســــت ز پــــای تــــو بــــه فــــضـــل خـــدا
          بــــــهــــــر ره چــــــرخ پــــــر جــــــعـــــفـــــری
          شــــاعــــر تــــو دســــت دهـــان بـــرنـــهـــاد
          تـا کـه کـنـد شـاه بـه خود شاعری
شـــــاه هـــــمـــــی گــــویــــد تــــرجــــیــــع را          
تــا ســه تــمــامــش کــن و بــاقـی تـرا          
          ای کـــــه مــــلــــک طــــوطــــی آن قــــنــــدهــــات
          کــــوزه‌گــــرم کــــوزه کــــنـــم از نـــبـــات
          لـــیـــک فــقــیــرم تــوز یــاقــوت خــویــش
          وقــــــــت زکــــــــاتــــــــســــــــت مـــــــرا ده زکـــــــات
          ســـابـــق خـــیـــری تــو و خــاصــه کــنــون
          مــــــوســــــم خـــــیـــــرســـــت و اوان صـــــلـــــات
          نــــک رمـــضـــان آمـــد و قـــدرســـت و عـــیـــد
          وز تــــو رســــیــــدســـت در آن شـــب بـــرات
          در هــــــوس بــــــحــــــر تـــــو دارم لـــــبـــــی
          کـــــان نـــــشـــــود تـــــر ز هــــزاران فــــرات
          حـــــبـــــس دلـــــم چــــاه زنــــخــــدان تــــســــت
          کـــی طـــلـــبـــم زیـــن چـــه و زنــدان نــجــات
          عـــــرض فـــــلــــک دارد ایــــن قــــعــــر چــــاه
          عــــرصــــهٔ او تــــیــــز نــــظــــر را کـــفـــات
          صـــورت عـــشـــقـــی تـــو و بـــی‌صــورتــی
          ایــــن عــــدد انــــدر صــــفــــت آمــــد نـــه ذات
          هــم تــو بــگــو زانــک ســخــنــهــای خـلـق
          پـــــیـــــش کـــــلـــــام تـــــوبـــــود تــــرهــــات
          هـــم تــو بــگــو ای شــه نــطــع وجــود
          ای هـــمـــه شـــاهــان ز تــو در بــیــت مــات
          چــونــک ســه تــرجــیـع بـگـفـتـم بـده
          تــــا عــــربــــی گــــویـــم یـــا ســـعـــد هـــات
یــــا قــــمــــرالــــحــــســــن مــــزیـــل‌الـــظـــلـــام          
جــــد بــــطــــلــــوع مــــع کــــاس الــــمــــدام          
          

 

نهم          
          بــــاز ایــــن دل ســــرمــــســـتـــم دیـــوانـــهٔ آن بـــنـــدســـت
          دیــوانــه کــســی بــاشــد، کــو بــی‌دل و پــیــونـدسـت
          ســرمــســت کــســی بــاشــد، کــو خـود خـبـرش نـبـود
          عــــارف دل مــــا بــــاشــــد، کــــوبــــی عـــدد و چـــنـــدســـت
          در حـــلـــقـــهٔ آن ســـلـــطـــان، در حـــلـــقـــه نـــگــیــنــم مــن
          ای کــوزه بــمــن بــنــگــر، مــن وردم و شــه قـنـدسـت
          نه از خاکم و نه از بادم، نه از آتش و نه از آبم
          آن چــیــز شــدم کــلــی، کــو بــر هــمــه ســوگــنـدسـت
          مــــن عــــیــــســــی آن مــــاهــــم، کــــز چــــرخ گــــذر کـــردم
          مـــن مـــوســـی ســـرمـــســتــم،کــالــلــه دریــن ژنــده‌ســت
          دیـــوانـــه و ســـرمــســتــم، هــم جــام تــن اشــکــســتــم
          مـــن پـــنـــد بـــنـــپـــذیــرم، چــه جــای مــرا پــنــدســت؟
          مــــن صـــوفـــی چـــرا بـــاشـــم؟ چـــون رنـــد خـــرابـــاتـــم
          مــن جــام چــرا نــوشــم؟ بــا جـام کـه خـرسـنـدسـت؟
          مــن قــطــره چــرا بــاشــم؟ چــون غــرق در آن بـحـرم
          مـــن مـــرده چـــرا بـــاشـــم؟ چــون جــان ودلــم زنــدســت
          تــــن خـــفـــت دریـــن گـــلـــخـــن جـــان رفـــت دران گـــلـــشـــن
          مــن بــودم و بــی‌جــایــی، ویــن نــای کــه نــالــنــدســت
از خــــویــــش حــــذر کـــردم، وز دور قـــمـــر جـــســـتـــم          
بــر عــرش ســفــر کــردم، شــکــلــی عــجــبـی بـسـتـم          
          بـــازآمـــدم از ســـلــطــان بــا طــبــل و عــلــم، فــرمــان
          ســـــرمـــــســـــت و غـــــزل‌گـــــویــــان، اســــرار ازل جــــویــــان
          بــــــاز ایـــــن دل دیـــــوانـــــه زنـــــجـــــیـــــر هـــــمـــــی بـــــرد
          چــــون بــــرق هــــمــــی رخــــشــــد، مــــانــــنــــد اســـد غـــران
          چــــون تــــیــــر هـــمـــی بـــرد از قـــوس تـــنـــم، جـــانـــم
          چـــــون مـــــاه دلـــــم تـــــابـــــان، از کـــــنـــــگــــرهٔ مــــیــــزان
          جـــان یـــوســـف کــنــعــانــســت، افــتــاده بــه چــاه تــن
          دل بــــلــــبــــل بــــســــتــــانــــســــت، افــــتـــاده دریـــن ویـــران
          مـــی‌افـــتـــم و مـــی‌خـــیـــزم چـــون یـــاســـمـــن از مـــســتــی
          مــــی‌غــــلــــطــــم در مــــیــــدان چــــون گـــوی از آن چـــوگـــان
          ســــلــــطــــان ســــلــــاطــــیــــنــــم، هــــم آنـــم و هـــم ایـــنـــم
          مــــن خــــازن ســــلــــطـــانـــم، پـــر گـــوهـــرم و مـــرجـــان
          پـــهـــلـــوی شــهــنــشــاهــم، هــم بــنــده و هــم شــاهــم
          جـــبـــریـــل کــجــا گــنــجــد آنــجــا کــه مــن و یــزدان؟!
          تــــــو حـــــلـــــق هـــــمـــــی دری از خـــــوردن خـــــون خـــــلـــــق
          ور دلـــــق هـــــمــــی پــــوشــــی، مــــانــــنــــد ســــگ عــــریــــان
          در آخـــــر آن گـــــاوان، آخـــــر چــــه کــــنــــی مــــســــکــــن؟!
          مــســکــیـن شـو و قـربـان شـو، در طـوی چـنـان خـاقـان
احــمــد چــو مــرا بــیــنــد، رخ زرد چــنــیــن ســرمــسـت          
او دســــت مــــرا بــــوســـد، مـــن پـــا ای ورا پـــیـــوســـت          
          امـــــروز مـــــنـــــم احـــــمـــــد، نـــــی احــــمــــد پــــاریــــنــــه
          امــــروز مــــنـــم ســـیـــمـــرغ، نـــی مـــرغـــک هـــرچـــیـــنـــه
          شـــاهـــی کــه هــمــه شــاهــان، خــربــنــدهٔ آن شــاهــنــد
          امــــروز مــــن آن شــــاهــــم، نــــی شــــاه پــــریــــریــــنــــه
          از شــــــربــــــت الــــــلــــــهــــــی، وز شــــــرب انــــــاالـــــحـــــقـــــی
          هــریــک بــه قــدح خــوردنــد، مــن بــا خـم و قـنـیـنـه
          مـــــن قــــبــــلــــهٔ جــــانــــهــــاام، مــــن کــــعــــبــــهٔ دلــــهــــاام
          مــــن مــــســــجــــد آن عــــرشــــم، نــــی مــــســـجـــد آدیـــنـــه
          مـــــــن آیـــــــنـــــــهٔ صـــــــافـــــــم، نــــــی آیــــــنــــــهٔ تــــــیــــــره
          مـــن ســـیـــنـــهٔ ســـیـــنـــاام، نـــی ســـیــنــهٔ پــرکــیــنــه
          مــــن مــــســــت ابــــد بــــاشـــم، نـــی مـــســـت ز بـــاغ و رز
          مـــن لـــقـــمــهٔ جــان نــوشــم، نــی لــقــمــهٔ تــرخــیــنــه
          گـــر بـــاز چـــنــان اوجــی، کــو بــال و پــر شــاهــی؟!
          ور خــــرس نــــهٔ ، چـــونـــی بـــا صـــورت بـــوزیـــنـــه؟!
          ای آنــکــه چــو زر گــشــتــی از حــســرت ســیــمــیــن بــر
          زر عـــــــاشـــــــق رنــــــگ مــــــن تــــــو عــــــاشــــــق زریــــــنــــــه
          در خـــــــانـــــــقـــــــه عـــــــالـــــــم، در مـــــــدرســـــــهٔ دنــــــیــــــا
          مـــن صـــوفـــی دل صـــافــم، نــی صــوفــی پــشــمــیــنــه
خــــامــــوش شــــو و پــــس در، تــــو پــــردهٔ اســـراری          
زیــــــرا کــــــه ســــــزد مــــــا را جــــــبـــــاری و ســـــتـــــاری          
          

 

دهم          
          هـسـت کـسـی کـو چـو مـن اشـکـار نـیـست
          هــســت کــســی کــو تــلــف یــار نــیـسـت؟
          هـسـت سری کو چو سرم مست نیست؟
          هـــســـت دلــی کــو چــو دلــم زار نــیــســت؟
          مــــخــــتــــلــــف آمــــد هــــمــــه کــــار جـــهـــان
          لــیــک هــمـه جـز کـه یـکـی کـار نـیـسـت
          غــــــــرقــــــــهٔ دل دان و طــــــــلــــــــب کـــــــار دل
          آنـــک گـــلـــه کـــرد کـــه دلـــدار نـــیــســت
          گـــــرد جـــــهــــان جــــســــتــــم اغــــیــــار مــــن
          گـشـت یـقـیـنـم کـه کـس اغـیـار نـیـسـت
          مــشــتــریــان جــمــلــه یــکــی مــشــتـریـسـت
          جــز کــه یــکــی رســتــهٔ بــازار نــیـسـت
          مــــاهــــیــــت گــــلــــشــــن آنــــکـــس کـــه دیـــد
          کـشـف شـد او را کـه یـکی خار نیست
          خـــــنـــــب ز یــــخ بــــود و درو کــــردم آب
          شــــد هــــمــــه آب و زخــــم آثـــار نـــیـــســـت
          جـــمـــلـــه جـــهـــان لـــایـــتـــجـــزی بـــدســت
          چـــنــگ جــهــان را جــز یــک تــار نــیــســت
          وســـــوســـــهٔ ایـــــن عـــــدد و ایـــــن خـــــلــــاف
          جـــز کــه فــریــبــنــده و غــرار نــیــســت
          هــــســــت دریــــن گـــفـــت تـــنـــاقـــض ولـــیـــک
          از طــــــرف دیــــــده و دیـــــدار نـــــیـــــســـــت
          نــــقـــطـــه دل بـــی‌عـــدد و گـــردش اســـت
          گـــفـــت زبـــان جـــز تــک پــرگــار نــیــســت
          طــــاقــــت و بــــی‌طــــاقــــتــــی آمــــد یــــکـــی
          پـــیـــش مـــرا طـــاقـــت گـــفـــتــار نــیــســت
          مــســت شــدی ســر بــنــه ایــنــجـا، مـرو
          زانـــکـــه گـــلــســت و ره هــمــوار نــیــســت
          مــــســــت دگــــر از تــــو بــــدزدد کــــمـــر
          جــز تــو مــپــنــدار کــه طــرار نــیــســت
چــــونـــک ز مـــطـــلـــوب رســـیـــدســـت بـــرات          
گـــشـــت نـــهـــان از نـــظـــر تـــو صــفــات          
          بــــار دگــــر یــــوســــف خــــوبــــان رســــیـــد
          ســلــســلــهٔ صــد چــو زلــیــخــا کــشــیـد
          جـــــامـــــه درد مـــــاه ازیـــــن دســـــتـــــگــــاه
          نـــعـــره زنـــد چــرخ کــه هــل مــن مــزیــد
          جـــمـــلـــهٔ دنـــیـــا نـــمـــکـــســتــان شــدســت
          تــا کــه یــکــی گــردد پــاک و پــلــیــد
          بــــار دگـــر عـــقـــل قـــلـــمـــهـــا شـــکـــســـت
          بـــــار دگـــــر عـــــشــــق گــــریــــبــــان دریــــد
          کـــــرد زلــــیــــخــــا کــــه نــــکــــردت کــــس
          بــــنــــده خــــداونــــدهٔ خــــود را خــــریـــد
          مـــســـت شـــدی بـــوســـه هـــمـــی بــایــدت
          بــوســه بـران لـب ده، کـان مـی‌چـشـیـد
          ســخــت خــوشـی، چـشـم بـدت دور بـاد
          ای خـــنـــک آن چـــشـــم کــه روی تــو دیــد
          دیــــــدن روی تــــــو بـــــســـــی نـــــادرســـــت
          ای خــنــک آن، گــوش کــه نــامــت شــنــیــد
          شـــعـــشـــعـــهٔ جـــام تـــو عــالــم گــرفــت
          ولـــــولـــــهٔ صـــــبـــــح قـــــیـــــامـــــت دمــــیــــد
          عـــــقـــــل نـــــیـــــابـــــنـــــد بـــــه دارو، دگـــــر
          عـــــقــــل ازیــــن حــــیــــرت شــــد نــــاپــــدیــــد
          بــــــاز نـــــیـــــایـــــد، بـــــدود تـــــا هـــــدف
          تـــیـــر چـــو از قــوس مــجــاهــد جــهــیــد
          هـــدهـــد جـــان چـــون بـــجـــهــد از قــفــس
          مـــی‌پــرد از عــشــق بــه عــرش مــجــیــد
          تــــیــــغ و کــــفــــن مــــی‌بــــرد و مــــی‌رود
          روح ســـوی قـــیـــصــر و قــصــرمــشــیــد
          رســتــه ز انــدیــشــه کــه دل مــی‌فـشـرد
          جــســتــه ز هــر خــار کــه پــا مـی‌خـلـیـد
          چــــــرخ ازو چــــــرخ زد و گــــــفـــــت مـــــاه
          مــــــنــــــک لـــــنـــــا کـــــل غـــــد الـــــف عـــــیـــــد
شـــد گـــه تــرجــیــع و دلــم مــی‌جــهــد          
دلــــــبــــــر مــــــن داد ســــــخــــــن مــــــی‌دهـــــد          
          ایـــــــن بــــــخــــــورد جــــــام دگــــــر آرمــــــش
          بـــــارد و هـــــشـــــیـــــار بـــــنــــگــــذارمــــش
          از عــــدمــــش مــــن بــــخــــریــــدم بـــه زر
          بـــی مـــی و بـــی‌مـــایـــده کـــی دارمـــش؟
          شـــیـــره و شـــیـــریـــن بـــدهـــم رایــگــان
          لــــیــــک چــــو انــــگــــور نــــیــــفــــشـــارمـــش
          هــمــچــو ســر خــویــش هــمــی پــوشـمـش
          هـــمـــچـــو ســـر خـــویـــش هــمــی خــارمــش
          روح مـــــــنـــــــســـــــت و فـــــــرج روح مـــــــن
          دشــــمــــن و بـــیـــگـــانـــه نـــیـــنـــگـــارمـــش
          چـون زنـم او را؟! کـه ز مـهـر و ز عـشـق
          گــــفــــتــــن گــــســــتــــاخ نــــمــــی‌یــــارمـــش
          گــــر بــــرمــــد کــــبـــکـــبـــهٔ چـــار طـــبـــع
          مــــــن عـــــوض و نـــــایـــــب هـــــر چـــــارمـــــش
          مـــن بـــه ســـفـــر یـــار و قـــلـــاووزمــش
          مـــن بـــه ســحــر ســاقــی و خــمــارمــش
          تـــا چـــه کــنــد لــکــلــکــهٔ زر و ســیــم
          کـه تـو بـگـویی که: « گرفتارمش »
          او چـــــو ز گـــــفـــــتـــــار بـــــبــــنــــدد دهــــن
          از جـــــهـــــت تــــرجــــمــــه گــــفــــتــــارمــــش
          ور دل او گـــــــــرم شـــــــــود از مـــــــــلـــــــــال
          مـــــروحــــه و بــــاد ســــبــــکــــســــارمــــش
          ور بــــســــوی غـــیـــب نـــظـــر خـــواهـــد او
          آیــــــــــــنــــــــــــهٔ دیــــــــــــدهٔ دیـــــــــــدارمـــــــــــش
          ور بـــــه زمـــــیــــن آیــــد چــــون بــــوتــــراب
          جـــمـــلـــه زمـــیـــن لـــالــه و گــل کــارمــش
          ور بــــــســــــوی روضـــــهٔ جـــــانـــــهـــــا رود
          یــــاســــمــــن و ســــبــــزه و گــــلــــزارمــــش
نــــوبــــت تــــرجــــیــــع شــــد ای جــــان مـــن          
مــــــوج زن ای بــــــحــــــر درافـــــشـــــان مـــــن          
          شـد سـحـر ای سـاقـی مـا نـوش، نـوش
          ای ز رخـــــــت در دل مـــــــا جـــــــوش، جــــــوش
          بـــادهٔ حـــمـــرای تــو هــمــچــون پــلــنــگ
          گــــرگ غــــم انــــدر کـــف او مـــوش، مـــوش
          چــــونـــک بـــرآیـــد بـــه قـــصـــور دمـــاغ
          افـــــتــــد از بــــام نــــگــــون هــــوش، هــــوش
          چــونــک کــشــد گـوش خـرد سـوی خـود
          گــویــد از درد خـرد: « گـوش، گـوش »
          گـوش او: خـیـز، بـه جـان سـجـده کـن
          در قــــــدم ایــــــن قــــــمــــــر مـــــی فـــــروش
          گـــفـــت: کـــی آمـــد کـــه نـــدیــدم مــنــش
          گفت که: تو خفته بودی دوش دوش
          عـــاشـــق آیـــد بـــر مـــعـــشـــوقـــه مـــســـت
          کـــه نــبــرد بــوی از آن شــوش شــوش
          عـــــشـــــق ســــوی غــــیــــب زنــــد نــــعــــرهــــا
          بــــر حــــس حــــیـــوان نـــزنـــد آن، خـــروش
          شــهــر پــر از بــانــگ خـر و گـاو شـد
          بــر ســر کــه بــاشــد بــانــگ وحــوش
          تــــرک ســــوارســــت بـــریـــن یـــک قـــدح
          ســــاغــــر دیـــگـــر جـــهـــة قـــوش، قـــوش
          چـــــونـــــک شـــــدی پـــــر ز مــــی لــــایــــزال
          هـــیـــچ نــبــیــنــی قــدحــی بــوش، بــوش
          جــــمــــلــــه جـــمـــادات ســـلـــامـــت کـــنـــنـــد
          راز بـگـویـنـد چـو خـویـش، و چو توش
          روح چـــــو ز مـــــهـــــر کـــــنــــارت گــــرفــــت
          روح شــود پــیـش تـو جـمـلـه نـقـوش
          نــــوبــــت آن شــــد کــــه زنــــم چــــرخ مـــن
          عــــشــــق عــــزل گــــویـــد بـــی روی پـــوش
          هــــمــــچــــو گـــل ســـرخ ســـواری کـــنـــد
          جــمــلــه ریــاحــیــن پــی او چــون جــیــوش
نـــقــل بــیــار و مــی و پــیــشــم نــشــیــن          
ای رخ تــــو شــــمــــع و مــــیــــت آتـــشـــیـــن          
          

 

۰۸ تیر ۹۸ ، ۱۹:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نیلوفر زیبا

ترجیعات دیوان شمس مولوی شماره پنج

پنجم          
          آنـــــچ دیـــــدی تـــــو ز درد دلـــــم افـــــزود بـــــیـــــا
          ای صــــنــــم زود بــــیــــا زود بــــیــــا زود بــــیــــا
          ســود و ســرمــایــهٔ مـن گـر رود بـاکـی نـیـسـت
          ای تــو عــمــر مــن و ســرمــایــهٔ هــر ســود بـیـا
          مـــونــس جــان و دلــم بــی‌رخ تــو صــبــری بــود
          آتـــشـــت صـــبـــر و قـــرارم هـــمـــه بــربــود بــیــا
          غـــرض از هـــجـــر گــرت شــادی دشــمــن بــودســت
          دشــمــنــم شــاد شــد و سـخـت بـیـاسـود بـیـا
          گــوهــر هــردو جـهـان! گـرچـه چـنـیـن سـنـگ دلـی
          آب رحــــمــــت ز دل ســـنـــگ چـــو بـــگـــشـــود بـــیـــا
          نــالــهــای دل و جــان را جــز تــو مــحــرم نــیــسـت
          ای دلــم چــون کــه و کـه را تـو چـو داود بـیـا
          شـــمــس تــبــریــز! مــگــو هــجــر قــضــای ازلــســت
          کـانـچ خـواهـی تـو قـضـا نـیـز هـمـان بود بیا
          شــمـس تـبـریـز! کـه جـان طـال بـقـای تـو زنـد          
          مــــــاه دراعــــــهٔ خـــــود چـــــاک بـــــرای تـــــو زنـــــد          
          رحــــم عــــشـــق چـــو ویـــی را نـــبـــود هـــیـــچ رفـــو
          صــبــر کــن هــیــچ مــگــو هــیـچ مـگـو هـیـچ مـگـو
          طـــلـــب خــانــه وی کــن کــه هــمــه عــشــق دروســت
          مـــی‌دو امـــروز بـــریــن دربــدر و کــوی بــه کــو
          ای بـــســـا شــیــر کــه آمــوخــتــیــش بــز بــازی
          ســوی بــازار کــه بــرجــه هـلـه زیـرک هـلـه زو
          آب خــــوبــــی هـــمـــه در جـــوی تـــو آنـــگـــه گـــویـــی
          بــر در خــانــهٔ مــا تــخــتــه مــنــه جــامـه مـشـو
          ســـــیـــــاهـــــی غـــــم ار شـــــاد شـــــوم مــــعــــذورم
          کــه بــبــردســت از آن زلــف ســیــه یــک سـر مـو
          روبـــــرو مـــــی‌نــــگــــرم وقــــت مــــلــــامــــت بــــعــــذول
          کـــه دران خـــال نـــگـــر یــک نــظــر ای جــان عــمــو
          شـمـس تبریز! چو در جوی تو غوطی خوردم
          جامه گم کردم و خود نیست نشان از لب جو
          شـمـس تـبـریـز کـه زو جـان و جـهان شادانست                   
          آنــــــک دارد طــــــرفــــــی از غـــــم او شـــــاد آنـــــســـــت          
          ز اول روز کــــه مــــخــــمــــوری مـــســـتـــان بـــاشـــد
          ســـاغـــر عــشــق مــرا بــر ســر دســتــان بــاشــد
          از پــگــه پــیــش رخ خــوب تــو رقــاص شــدیــم
          ایــن چــنــیــن عــادت خــورشــیــد پــرســتـان بـاشـد
          لـــــولـــــی دیـــــده بـــــران زلـــــف رســـــن مــــی‌بــــازد
          زانــــک جــــانــــبـــازی ازان روی بـــس آســـان بـــاشـــد
          شــکــر تــو مــن ز چــه رو از بــن دنــدان نــکـنـم
          کـــز لـــب تـــو شـــکـــرم در بـــن دنـــدان بــاشــد
          ای عـــجــب آن لــب او تــا چــه دهــد در دم صــلــح
          چـونـک در خـشـم کـمـیـن بـخشش او جان باشد
          عـــــدد ریـــــگ بـــــیـــــابـــــان اگـــــرم بـــــاشـــــد جــــان
          بــدهــم گــر بــدهــی بــوسـه چـه ارزان بـاشـد
          شـمـس تـبـریـز! بـه جـز عـشق ز من هیچ مجو
          زان کـسـی داد سـخـن جـو کـه سخن‌دان باشد
          شــمــس تــبــریــز چـو مـیـخـانـهٔ جـان بـاز کـنـد          
          هـــر یـــکـــی را بـــدهــد بــاده و جــانــبــاز کــنــد          
          ای غـــم آخـــر عـــلــف دود تــو کــم نــیــســت بــرو
          عــاشــقــانــیــم کــه مـا را سـر غـم نـیـسـت بـرو
          غــم و انــدیــشــه! بــرو روزی خــود بـیـرون جـو
          روزی مـا بـه جـز از لـطـف و کـرم نـیـسـت برو
          شـــــــادی هـــــــردو جـــــــهـــــــان! در دل عــــــشــــــاق ازل
          درمـیـا کـیـن سـر حـد جـای تـو هـم نیست برو
          خـفـته‌ایم از خود و بیخود شده دیوانه ازو
          دان کـه بـر خـفـتـه و دیـوانـه قلم نیست برو
          ای غـــــم ار دم دهـــــی از مــــصــــلــــحــــت آخــــر کــــار
          دل پـــــر آتـــــش مـــــا قــــابــــل دم نــــیــــســــت بــــرو
          عـــلـــف غـــم بـــه یــقــیــن عــالــم هــســتــی بــاشــد
          جــای آســایــش مــا جــز کــه عــدم نــیــســت بــرو
          شــمــس تــبــریـز اگـر بـی‌کـس و مـفـرد بـاشـد
          آفـــتـــابـــســـت ورا خـــیـــل و حـــشـــم نـــیــســت بــرو
          شـمـس تـبـریـز! تـو جـانـی و هـمـه خـلـق تن‌اند          
          پـیـش جـان و تـن تـو صـورت تـنها چه تنند          
          

 

ششم          
          ای ســـاقـــیـــان مـــشـــفـــق ســـودا فــزود ســودا
          ایــــن زرد چــــهــــرگــــان را حـــمـــرا دهـــیـــد حـــمـــرا
          ای مــــیــــر ســــاقــــیــــانــــم ای دســـتـــگـــیـــر جـــانـــم
          هـــــنـــــگــــام کــــار آمــــد مــــردانــــه بــــاش مــــولــــا
          ای عــقــل و روح مــســتــت آن چــیــســت در دو دسـتـت
          پــیــش‌آر و در مــیــان نــه، پــنــهــان مــدار جــانــا
          ای چــــــرخ بــــــی‌قـــــرارت وی عـــــقـــــل در خـــــمـــــارت
          بـــگـــشــا دمــی کــنــارت صــفــرام کــرد صــفــرا
          ای خــــــواجــــــهٔ فــــــتــــــوت دیــــــبـــــاجـــــهٔ نـــــبـــــوت
          وی خــــســــرو مــــروت پــــنــــهــــان مــــنـــوش حـــلـــوا
          خـــــلـــــوت ز مـــــا گـــــزیـــــدی آیـــــیـــــنـــــهٔ خـــــریـــــدی
          تــا جــز تــو کــس نــبــیــنــد آن چـهـره‌هـای زیـبـا
          در هــر مــقــام و مـسـکـن مـهـر تـو سـاخـت روزن
          کــــز تــــو شــــونــــد روشـــن ای آفـــتـــاب ســـیـــمـــا
          ایـــن را اگـــر نـــنـــوشـــی در مـــرحـــمـــت نـــکـــوشـــی          
          تــرجــیــع هــدیــه آرم بــاشــد کــزان بــجـوشـی          
          ای نــور چــشــم و دلـهـا چـون چـشـم پـیـشـوایـی
          وی جـــان بـــیـــازمـــوده کـــورا تــو جــانــفــزایــی
          هــــرجــــا کــــه روی آورد جــــان روی در تـــو دارد
          گـرچـه کـه مـی نـدانـد ای جان که تو کجایی
          هـــر جـــانـــبـــی کـــه هـــســـتـــی در دعـــوت الـــســـتـــی
          مـــســـتــی دهــی و هــســتــی در جــود و در عــطــایــی
          در دلــــنــــهــــی امــــانـــی هـــر ســـوش مـــی‌کـــشـــانـــی
          گـه سـوی بـسـتـگـیـهـا گـه سـوی دل گـشـایـی
          در کـــوی مـــســـتـــفـــیـــدی مـــرده‌ســـت نــاامــیــدی
          کـــانـــدر پـــنـــاه کـــهـــفـــت ســگ کــرد اولــیــایــی
          هـــر کـــان طـــرف شـــتــابــد مــاهــت بــرو بــتــابــد
          هـــم مـــلـــک غـــیـــب یـــابـــد هـــم عـــقـــل مـــرتـــضـــایــی
          او را کــســی چــه گــویـد کـو مـسـتـمـنـد جـویـد
          دامــــن پــــر از زر آیــــد کــــدیـــه کـــنـــد گـــدایـــی
          هـیـن شـاخ و بـیـخ ایـن را نـوعی دگر بیان کن          
          ایــن بــحــر بــی‌نــشــان را مــیــنـا کـن نـشـان کـن          
          گــم مــی‌شــود دل مــن چــون شــرح یــار گـویـم
          چـون گـم شـوم ز خـود مـن او را چگونه جویم
          نــه گــویــم و نــه جــویــم مـحـکـوم دسـت اویـم
          ســـاقــی ویــســت و بــاقــی مــن جــام یــا کــدویــم
          از تــو شــوم حــریــری گــر خــار و خــارپــشــتـم
          یــکــتــا شــوم دریــن ره گــر خــود هـزار تـویـم
          روحی شوم چو عیسی گر یابم از تو بوسی
          جـان را دهـم چـو مـوسـی گـر سـیـب تـو بـبویم
          مــــن خـــانـــهٔ خـــرابـــم مـــوقـــوف گـــنـــج حـــســـنـــت
          تـــو آب زنـــدگـــانـــی مـــن فــرش تــو چــو جــویــم
          خــــویــــی فــــراخ بــــودی بـــا مـــردمـــان دلـــم را
          تـــا غــیــر تــو نــگــنــجــد امــروز تــنــگ خــویــم
          از نـــــــادری حـــــــســـــــنـــــــت وز دقـــــــت خـــــــیــــــالــــــت
          بـــی‌مـــحـــرمــی بــمــانــده ســودا و هــای هــویــم
          ســـــیـــــلـــــاب عـــــشـــــق آمـــــد از ربـــــوهٔ بـــــلــــنــــدی          
          بــهــر خــدا بــســازش از وصــل خــویــش بــنــدی          
          

 

هفتم          
          مـــــســـــتـــــی و عـــــاشـــــقـــــی و جـــــوانـــــی و یـــــار مــــا
          نـــــوروز و نـــــوبــــهــــار و حــــمــــل مــــی‌زنــــد صــــلــــا
          هــرگــز نــدیــده چــشــم جــهــان ایــن چــنــیــن بــهــار
          مـــــی‌رویـــــد از زمــــیــــن و ز کــــهــــســــار کــــیــــمــــیــــا
          پــــهــــلــــوی هــــر درخــــت یـــکـــی حـــور نـــیـــکـــبـــخـــت
          دزدیـــــده مـــــی‌نـــــمـــــایـــــد اگــــر مــــحــــرمــــی لــــقــــا
          اشــــکــــوفــــه مــــی‌خــــورد ز مــــی روح طــــاس طـــاس
          بــــنــــگــــر بـــســـوی او کـــه صـــلـــا مـــی‌زنـــد تـــرا
          مــــی خــــوردنــــش نــــدیــــدی اشـــکـــوفـــه‌اش بـــبـــیـــن
          شـــــابــــاش ای شــــکــــوفــــه و ای بــــاده مــــرحــــبــــا
          سـوسـن بـه غـنـچـه گـویـد: «بـرجـه چـه خفتهٔ
          شــمــعـسـت و شـاهـدسـت و شـرابـسـت و فـتـنـهـا »
          ریـــــحـــــان و لــــالــــهــــا بــــگــــرفــــتــــه پــــیــــالــــهــــا
          از کـــیـــســـت ایــن عــطــا ز کــی بــاشــد جــز از خــدا
          جــــز حــــق هــــمــــه گــــدا و حـــزیـــنـــنـــد و رو تـــرش
          عــــبــــاس دبــــس در ســــر و بــــیــــرون چــــو اغــــنـــیـــا
          کـــــد کـــــردن از گـــــدا نـــــبــــود شــــرط عــــاقــــلــــی
          یـــک جـــرعــه مــی‌بــدیــش بــدی مــســت هــمــچــو مــا
          سـنـبـل بـه گـوش گـل پـنـهان شکر کرد و گفت:
          « هـــــرگـــــز مـــــبـــــاد ســـــایـــــهٔ یـــــزدان ز مـــــا جــــدا
          مــــا خــــرقــــهــــا هــــمــــه بــــفــــکــــنــــدیــــم پـــارســـال
          جــانــهــا دریــغ نــیــســت چــه جــای دو ســه قــبــا »
          ای آنـــــک کــــهــــنــــه دادی نــــک تــــازه بــــاز گــــیــــر
          کــــــوری هــــــر بــــــخــــــیــــــل بــــــدانــــــدیـــــش ژاژخـــــا
          هــر شــه عــمـامـه بـخـشـد ویـن شـاه عـقـل و سـر
          جـــانـــهـــاســـت بـــی‌شـــمــار مــر ایــن شــاه را عــطــا
          ای گـــــلـــــســـــتـــــان خـــــنـــــدان رو شـــــکـــــر ابـــــر کــــن          
          تـــرجـــیـــع بـــاز گـــویـــد بـــاقـــیـــش، صـــبــر کــن          
          ای صـــــــد هـــــــزار رحـــــــمـــــــت نــــــو ز آســــــمــــــان داد
          هــــر لــــحــــظـــه بـــی‌دریـــغ بـــران روی خـــوب بـــاد
          آن رو کــــه روی خــــوبــــان پــــرده و نــــقــــاب اوســــت
          جـــمـــلـــه فـــنـــا شـــونـــد چــو آن رو کــنــد گــشــاد
          زهـــــــره چـــــــه رو نـــــــمـــــــایــــــد در فــــــر آفــــــتــــــاب
          پــــشــــه چـــه حـــمـــلـــه آرد در پـــیـــش تـــنـــدبـــاد
          ای شــــاد آن بـــهـــار کـــه در وی نـــســـیـــم تـــســـت
          وی شــــاد آن مــــریــــد کــــه بــــاشــــی تــــوش مـــراد
          از عـــشـــق پـــیـــش دوســـت بـــبـــســـتـــم دمـــی کــمــر
          آورد تـــــــاج زریـــــــن بـــــــر فـــــــرق مـــــــن نــــــهــــــاد
          آنکو برهنه گشت و به بحر تو غوطه خورد
          چــــون پــــاک دل نــــبــــاشـــد و پـــاکـــیـــزه اعـــتـــقـــاد
          آن کــــز عــــنــــایــــت تــــو ســــلــــاح صــــلــــاح یــــافـــت
          بـــا ایــن چــنــیــن صــلــاح چــه غــم دارد از فــســاد
          هــــرکــــس کــــه اعــــتــــمــــاد کــــنـــد بـــر وفـــای تـــو
          پــا بــرنــهــد بــه فــضــل بــریــن بــام بـی‌عـمـاد
          مــــغــــفــــور مــــا تــــقــــدم و هــــم مــــا تــــأخــــرســــت
          ایـــــــمـــــــن ز انـــــــقـــــــطـــــــاع و ز اعـــــــراض و ارتـــــــداد
          ســــرســــبــــز گــــشــــت عــــالــــم زیــــرا کــــه مــــیـــرآب
          آخـــــــــــــر زمــــــــــــانــــــــــــیــــــــــــان را آب حــــــــــــیــــــــــــات داد
          بــخــتــی کــه قــرن پــیـشـیـن در خـواب جـسـتـه‌انـد
          آخـــــــر زمـــــــانـــــــیـــــــان را کـــــــردســـــــت افـــــــتـــــــقــــــاد
          حـــلـــوا نـــه او خـــورد کـــه بـــد انـــگــشــت او دراز
          آنـــکـــس خـــورد کـــه بـــاشـــد مـــقـــبـــول کـــپــقــبــاد
          دریـــــــای رحـــــــمـــــــتــــــش ز پــــــری مــــــوج مــــــی‌زنــــــد
          هــر لــحــظــهٔ بــغـرد و گـویـد کـه: « یـا عـبـاد »
          هــــم اصــــل نــــوبــــهــــاری و هــــم فــــصــــل نـــوبـــهـــار          
          تـــرجـــیـــع ســـیـــومـــســـت هـــلـــا قـــصـــه گــوش‌دار          
          شــب گــشــتــه بــود و هــرکــس در خــانـه مـی‌دویـد
          نـــاگـــه نـــمـــاز شـــام یـــکـــی صـــبـــح بـــردمــیــد
          جــــانــــی کـــه جـــانـــهـــا هـــمـــگـــی ســـایـــهـــای اوســـت
          آن جـــــــان بـــــــران پــــــرورش جــــــانــــــهــــــا رســــــیــــــد
          تــــا خــــلــــق را رهــــانــــد زیــــن حــــبــــس و تـــنـــگـــنـــا
          بــر رخــش زیــن نــهــاد و ســبــک تــنـگ بـرکـشـیـد
          از بــــنـــد و دام غـــم کـــه گـــرفـــتـــســـت راه خـــلـــق
          هـــردم گـــشـــایـــشــیــســت و گــشــایــنــده نــاپــدیــد
          بـــگـــشـــای ســـیـــنــه را کــه صــبــایــی هــمــی رســد
          مـــــرده حـــــیـــــات یــــابــــد و زنــــده شــــود قــــدیــــد
          بــــاور نــــمــــی‌کــــنــــی بــــســـوی بـــاغ رو بـــبـــیـــن
          کـــــان خــــاک جــــرعــــهٔ ز شــــراب صــــبــــا چــــشــــیــــد
          گـــر زانـــکـــه بـــر دل تــو جــفــا قــفــل کــرده‌ســت
          نــــک طــــبــــل مــــی‌زنــــنــــد کــــه آمــــد تــــرا کـــلـــیـــد
          ور طــــعــــنــــه مــــی‌زنــــنــــد بــــر اومـــیـــد عـــاشـــقـــان
          دریـــا کـــجـــا شــود بــه لــب ایــن ســگــان پــلــیــد
          عـــیـــدیـــســـت صـــوفـــیـــان را ویـــن طـــبـــلـــهـــا گــواه
          ور طـــبـــل هـــم نـــبـــاشـــد چـــه کـــم شـــود ز عــیــد
          بــــــــازار آخـــــــر آمـــــــد هـــــــیـــــــن چـــــــه خـــــــریـــــــدهٔ
          شــــــاد آنــــــک داد او شـــــبـــــهٔ گـــــوهـــــری خـــــریـــــد
          بــــــشــــــنــــــاخـــــت عـــــیـــــبـــــهـــــای مـــــتـــــاع غـــــرور را
          بــــگــــزیــــد عــــشــــق یــــار و عــــجـــایـــب دری گـــزیـــد
          نــــادر مــــثــــلـــثـــی کـــه تـــو داری بـــخـــور حـــلـــال
          خـــــمـــــخـــــانـــــهٔ ابـــــد خـــــنــــک آ، کــــانــــدرو خــــزیــــد
          هــــر لــــحــــظــــهٔ بــــهــــار نــــوســــت و عــــقــــار نــــو
          جـــــانـــــش هـــــزار بــــار چــــو گــــل جــــامــــهــــا دریــــد
          مـــن عـــشـــق را بـــدیـــدم بـــر کـــف نـــهـــاده جـــام          
          مـــی‌گـــفـــت : « عـــاشـــقــان را از بــزم مــا ســلــام »          
          

 

 

۰۷ تیر ۹۸ ، ۲۳:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نیلوفر زیبا

ترجیعات دیوان شمس مولوی شماره یک

اول          
          هـــم روت خـــوش هـــم خـــوت خـــوش هــم پــیــچ زلــف و هــم قــفــا
          هم شیوه خوش هم میوه خوش هم لطف تو خوش هم جفا
          ای صـــــورت عـــــشـــــق ابـــــد وی حـــــســـــن تـــــو بـــــیــــرون ز حــــد
          ای مـــــــــاه روی ســـــــــروقـــــــــد ای جــــــــان‌فــــــــزای دلــــــــگــــــــشــــــــا
          ای جـــــان بـــــاغ و یـــــاســـــمـــــیــــن ای شــــمــــع افــــلــــاک و زمــــیــــن
          ای مـــــســـــتـــــغـــــاث الـــــعـــــاشـــــقـــــیـــــن ای شــــهــــســــوار هــــل اتــــی
          ای خــــوان لــــطــــف انــــداخــــتــــه و بــــا لـــئـــیـــمـــان ســـاخـــتـــه
          طـــوطـــی و کـــبـــک و فـــاخـــتــه گــفــتــه تــرا خــطــبــهٔ ثــنــا
          ای دیـــــدهٔ خـــــوبـــــان چـــــیـــــن در روی تـــــو نـــــادیـــــده چـــــیـــــن
          دامـــــن ز گـــــولـــــان در مـــــچـــــیـــــن مـــــخـــــراش رخـــــســـــار رضــــا
          ای خــــســــروان درویــــش تــــو ســـرهـــا نـــهـــاده پـــیـــش تـــو
          جــــمــــلــــه ثــــنــــا انــــدیــــش تــــو ای تــــو ثــــنــــاهــــا را ســـزا
          ای صـــــبـــــر بـــــخـــــش زاهـــــدان اخـــــلـــــاص بـــــخــــش عــــابــــدان
          وی گــــــلــــــســـــتـــــان عـــــارفـــــان در وقـــــت بـــــســـــط و الـــــتـــــقـــــا
          بــــا عــــاشــــقــــانـــم جـــفـــت مـــن امـــشـــب نـــخـــواهـــم خـــفـــت مـــن
          خــــــواهــــــم دعــــــا کــــــردن تــــــرا ای دوســــــت تــــــا وقــــــت دعـــــا
          درم رفــــــــــیــــــــــقــــــــــان از بــــــــــرون دارم حــــــــــریـــــــــفـــــــــان درون
          در خـــــانـــــه جــــوقــــی دلــــبــــران بــــر صــــفــــه اخــــوان صــــفــــا
          ای رونــــــق بــــــاغ و چــــــمــــــن ای ســــــاقــــــی ســــــرو و ســــــمـــــن          
          شــیــریــن شــدســت از تــو دهــن تــرجــیــع خــواهــم گــفــت مـن          
          تـــنـــهـــا بـــه ســـیـــران مـــی‌روی یـــا پـــیــش مــســتــان مــی‌روی
          یـــــــا ســـــــوی جــــــانــــــان مــــــی‌روی بــــــاری خــــــرامــــــان مــــــی‌روی
          در پــــیــــش چــــوگــــان قــــدرگــــویــــی شــــدم بــــی‌پــــا و ســـر
          بـــرگـــیـــر و بــا خــویــشــم بــبــر گــر ســوی مــیــدان مــی‌روی
          از شــــمــــس تــــنــــگ آیــــد تــــرا مــــه تـــیـــره رنـــگ آیـــد تـــرا
          افـــــلـــــاک تـــــنـــــگ آیـــــد تـــــرا گـــــر بـــــهـــــر جـــــولــــان مــــی‌روی
          بـــــــس نـــــــادره یـــــــار آمـــــــدی بــــــس خــــــواب دلــــــدار آمــــــدی
          بــــــس دیــــــر و دشــــــوار آمــــــدی بــــــس زود و آســـــان مـــــی‌روی
          ای دلــــــبــــــر خــــــورشــــــیــــــدرو وی عــــــیـــــســـــی بـــــیـــــمـــــارجـــــو
          ای شـــــاد آن قـــــومـــــی کـــــه تـــــو در کـــــوی ایــــشــــان مــــی‌روی
          تـــو ســـر بـــه ســـر جـــانــی مــگــر یــا خــضــر دورانــی مــگــر
          یـــــا آب حـــــیـــــوانـــــی مـــــگـــــر کـــــز خـــــلـــــق پـــــنــــهــــان مــــی‌روی
          ای قـــــبـــــلـــــهٔ انـــــدیـــــشـــــهـــــا شـــــیـــــر خـــــدا در بــــیــــشــــهــــا
          ای رهــــــنـــــمـــــای پـــــیـــــشـــــهـــــا چـــــون عـــــقـــــل در جـــــان مـــــی‌روی
          گـــــه جـــــام هـــــش را مـــــی‌بـــــرد پـــــردهٔ حــــیــــا بــــرمــــی‌درد
          گــــه روح را گــــویــــد خــــرد: چــــون ســــوی هــــجــــران مـــی‌روی
          هــــجــــران چـــه هـــرجـــا کـــه تـــو گـــردی بـــرای جـــســـت‌وجـــو
          چــــون ابــــر بــــا چــــشــــمــــان تــــر بــــا مــــاه تــــابــــان مــــی‌روی
          ای نـــور هـــر عـــقـــل و بـــصـــر روشـــنـــتـــر از شـــمـــس و قـــمـــر          
          تــــرجــــیــــع ســــوم را نــــگــــر نـــیـــکـــو بـــرو افـــگـــن نـــظـــر          
          یـــــک مـــــســـــلـــــه مـــــی‌پـــــرســـــمـــــت ای روشـــــنـــــی در روشـــــنــــی
          آن چــــه فــــســـون در مـــی دمـــی غـــم را چـــو شـــادی مـــی‌کـــنـــی
          خـــــود در فــــســــون شــــیــــریــــن لــــبــــی مــــانــــنــــد داود نــــبــــی
          آهــــن چــــو مــــومــــی مــــی‌شــــود بــــر مــــی کــــنــــیــــش از آهــــنــــی
          نــــی بــــلــــک شــــاه مــــطــــلــــقــــی بـــه گـــلـــبـــرک مـــلـــک حـــقـــی
          شــــاگــــرد خــــاص خــــالــــقــــی از جــــمــــلــــه افــــســــونــــهـــا غـــنـــی
          تــــا مــــن تــــرا بــــشـــنـــاخـــتـــم بـــس اســـب دولـــت تـــاخـــتـــم
          خـــــود را بـــــرون انـــــداخـــــتـــــم از تـــــرســـــهـــــا در ایـــــمـــــنـــــی
          هـــــر لــــحــــظــــه‌ای جــــان نــــوم هــــردم بــــه بــــاغــــی مــــی‌روم
          بــــی‌دســـت و بـــی‌دل مـــی‌شـــوم چـــون دســـت بـــر مـــن مـــی‌زنـــی
          نــــی چــــرخ دانــــم نـــی ســـهـــا نـــی کـــالـــه دانـــم نـــی بـــهـــا
          بـــــــا ایـــــــنــــــک نــــــادانــــــم مــــــهــــــا دانــــــم کــــــه آرام مــــــنــــــی
          ای رازق مـــــــــلـــــــــک و مـــــــــلـــــــــک وی قـــــــــطـــــــــب دوران فـــــــــلــــــــک
          حــــاشــــا از آن حــــســــن و نــــمـــک کـــه دل ز مـــهـــمـــان بـــرکـــنـــی
          خــوش ســاعــتــی کــان ســرو مــن ســرســبــز بــاشــد در چــمـن
          وز بـــاد ســـودا پـــیـــش او چـــون بـــیـــد بـــاشـــم مـــنـــثـــنـــی
          لــالــه بــخــونــی غــســلــی کــنــد نــرگــس بــه حــیــرت بـرتـنـد
          غـــنـــچـــه بـــیـــنـــدازد کـــلـــه ســـوســـن فـــتـــد از ســـوســـنـــی
          ای ســــــاقــــــی بــــــزم کــــــرم مــــــســــــت و پــــــریــــــشـــــان تـــــوم          
          وی گــــــــلــــــــشـــــــن و بـــــــاغ ارم امـــــــروز مـــــــهـــــــمـــــــان تـــــــوم          
          آن چـــــشـــــم شــــوخــــش را نــــگــــر مــــســــت از خــــرابــــات آمــــده
          در قــــــصــــــد خــــــون عــــــاشــــــقــــــان دامــــــن کــــــمـــــر انـــــدر زده
          ســوگــنــد خــوردســت آن صــنــم کــیــن بــاده را گــردان کـنـم
          یـــــــک عـــــــقـــــــل نـــــــگـــــــذارم بـــــــمــــــی در والــــــد و در والــــــده
          زیــن بــاده‌شــان افــســون کــنــم تــا جــمــلـه را مـجـنـون کـنـم
          تــــــا تــــــو نــــــیــــــابــــــی عـــــاقـــــلـــــی در حـــــلـــــقـــــهٔ آدم کـــــده
          لــــیــــلــــی مــــا ســــاقــــی جــــان مــــجــــنــــون او شــــخــــص جـــهـــان
          جــــز لــــیـــلـــی و مـــجـــنـــون بـــود پـــژمـــرده و بـــی‌فـــایـــده
          از دســـــا مـــــا یـــــا مـــــی‌بـــــرد یـــــا رخـــــت در لـــــاشـــــی بـــــرد
          از عـــشـــق مـــا جـــان کـــی بـــرد گـــر مــصــطــبــه گــر مــعــبــده
          گــــر مــــن نــــبــــیــــنــــم مــــســــتــــیــــت آتــــش زنــــم در هــــســــتــــیــــت
          بـــاده‌ت دهـــم مـــســـتـــت کـــنـــم بـــا گـــیـــر و دار و عـــربــده
          بـــــــگـــــــذشـــــــت دور عـــــــاقـــــــلــــــان آمــــــد قــــــران ســــــاقــــــیــــــان
          بـــــر ریـــــز یـــــک رطـــــل گـــــران بـــــر مـــــنــــکــــر ایــــن قــــاعــــده
          آمــــــــــد بــــــــــهـــــــــار و رفـــــــــت دی آمـــــــــد اوان نـــــــــوش و نـــــــــی
          آمــــــــد قــــــــران جـــــــام و مـــــــی بـــــــگـــــــذشـــــــت دور مـــــــایـــــــده
          رفـــــــت آن عــــــجــــــوز پــــــردغــــــل رفــــــت آن زمــــــســــــتــــــان و وحــــــل
          آمــــد بــــهــــار و زاد ازو صــــد شــــاهــــد و صــــد شــــاهــــده
         تـــرجـــیـــع کـــن هـــیـــن ســـاقـــیـــا درده شـــرابـــی چــون بــقــم          
         تـــا گـــرم گـــردد گـــوشـــهـــا مـــن نـــیـــز تـــرجـــیـــعـــی کــنــم          
          

 

دوم          
          مـــــاه رمـــــضـــــان آمـــــد ای یـــــار قـــــمـــــر ســـــیـــــمــــا
          بــــربــــنــــد ســــر ســــفــــره بــــگــــشـــای ره بـــالـــا
          ای یـــــاوهٔ هـــــر جــــایــــی وقــــتــــســــت کــــه بــــازآیــــی
          بـــنـــگـــر ســـوی حـــلـــوایــی تــا کــی طــلــبــی حــلــوا
          یــــک دیـــدن حـــلـــوایـــی زانـــســـان کـــنـــدت شـــیـــریـــن
          کــه شــهــد تــرا گــویـد: « خـاک تـوم ای مـولـا »
          مـرغـت ز خـور و هـیـضـه مـانـده‌سـت در ایـن بـیضه
          بـیـرون شـو ازیـن بـیـضـه تـا بـاز شـود پرها
          بــــر یــــاد لــــب دلــــبــــر خــــشــــکــــســــت لـــب مـــهـــتـــر
          خـــوش بـــا شـــکـــم خــالــی مــی‌نــالــد چــون ســرنــا
          خــالــی شــو و خــالــی بــه لــب بــر لــب نــابــی نـه
          چــون نــی زدمــش پــر شــو وانــگــاه شــکــر مـی‌خـا
          بـــادی کـــه زنـــد بـــر نــی قــنــدســت درو مــضــمــر
          وان مـــــریــــم نــــی زان دم حــــامــــل شــــده حــــلــــویــــا
          گـــر تـــوبـــه ز نـــان کـــردی آخــر چــه زیــان کــردی
          کــــو ســــفــــرهٔ نــــان‌افــــزا کــــو دلــــبــــر جــــان افـــزا
          از درد بــه صــاف آیــیــم وز صـاف بـه قـاف آیـیـم
          کـــز قــاف صــیــام ای جــان عــصــفــور شــود عــنــقــا
          صـــفـــرای صـــیـــام ارچـــه ســـودای ســـر افـــزایــد
          لـــیـــکـــن ز چـــنـــیـــن ســـودا یـــابـــنـــد یـــد بــیــضــا
          هـــر ســـال نـــه جـــوهـــا را مـــی پـــاک کـــنـــد از گــل
          تــــا آب روان گــــردد تــــا کــــشــــت شــــود خـــضـــرا
          بـــر جـــوی کـــنـــان تــو هــم ایــثــار کــن ایــن نــان را
          تــــــا آب حــــــیــــــات آیـــــد تـــــا زنـــــده شـــــود اجـــــزا
          ای مـــــســــتــــمــــع ایــــن دم را غــــریــــدن ســــیــــلــــی دان
          مــــی‌غــــرد و مــــی‌خــــوانــــد جــــان را بــــســــوی دریــــا
          ســـرنـــامـــهٔ تـــو مـــاهــا هــفــتــاد و دو دفــتــر شــد          
          وان زهـــرهٔ حـــاســـد را هـــفـــتـــاد و دو دف تــر شــد          
          بــــســــتــــیــــم در دوزخ یــــعــــنــــی طــــمــــع خــــوردن
          بـــــگـــــشـــــای در جـــــنـــــت یـــــعـــــنــــی کــــه دل روشــــن
          بـس خـدمـت خـیـر کـردی بـس کـاه و جوش بردی
          در خــــدمــــت عــــیــــســــی هــــم بــــایــــد مــــددی کــــردن
          گــــر خــــر نــــبــــدی آخـــر کـــی مـــســـکـــن مـــا بـــودی
          گـــردون کـــشـــدی مـــا را بـــر دیـــده و بــر گــردن
          آن گــــنــــده بــــغــــل مــــا را ســــر زیــــر بــــغــــل دارد
          کــــیــــنــــه بــــکــــشــــیــــم آخــــر زان کــــوردل کــــودن
          تـا سـفـره و نـان بـیـنـی کـی جـان و جـهـان بـیـنی
          رو جـــــان و جـــــهــــان را جــــو ای جــــان و جــــهــــان مــــن
          ایــنــهــا هــمــه رفــت ای جــان بـنـگـر سـوی مـحـتـاجـان
          بـــی‌بـــرگ شـــدیـــم آخــر چــون گــل زدی و بــهــمــن
          ســــیــــریــــم ازیـــن خـــرمـــن زیـــن گـــنـــدم و زیـــن ارزن
          بـــی‌ســـنـــبـــلـــه و مـــیــزان ای مــاه تــو کــن خــرمــن
          مــــایــــیــــم چــــو فــــراشــــان بـــگـــرفـــتـــه طـــنـــاب دل
          تـا خـیـمـه زنـیـم امـشـب بـر نـرگـس و بر سوسن
          تـــا چـــنـــد ازیـــن کـــو کــو چــون فــاخــتــهٔ ره‌جــو
          مــــی‌درد ایــــن عــــالــــم از شــــاهـــد ســـیـــمـــیـــن تـــن
          هـــر شـــاهـــد چـــون مـــاهـــی ره‌زن شـــده بـــر راهـــی
          هـــر یــک چــو شــهــنــشــاهــی هــر یــک ز دگــر احــســن
          جان‌بخش و مترس ای جان بر بخل مچفس ای جان
          مـــــصــــبــــاح فــــزون ســــوزی افــــزون دهــــدت روغــــن
          شـــاهـــی و مـــعـــالـــی جـــو خـــوش لــســت ابــالــی گــو
          از شــــیــــر بــــگـــیـــر ایـــن خـــو مـــردی نـــهٔ آخـــر زن
          پــا در ره پــرخــون نــه رخ بــر رخ مـجـنـون نـه
          شــمــشــیــر وغــا بــرکــش کــآمــیــخــت اســد بــرکــن
          ای مـــطـــرب طــوطــی خــو تــرجــیــع ســوم بــرگــو          
          تـــــــــا روح روان گـــــــــردد چــــــــون آب روان در جــــــــو          
          ای عــــیــــســــی بــــگــــذشــــتــــه خـــوش از فـــلـــک آتـــش
          از چــرخ فــرو کــن ســر مــا را ســوی بــالـا کـش
          بــــا خــــاک یـــکـــی بـــودم ز اقـــدام هـــمـــی ســـودم
          چـــون یـــک صـــفـــتـــم دادی شــد خــاک مــرا مــفــرش
          یـک سـرمـه کـشـیـدسـتـی جـان را تـو درین پستی
          کـش چـشـم چو دریا شد هرچند که بود اخفش
          بــــی‌مـــســـتـــی آن ســـاغـــر مـــســـتـــســـت دل و لـــاغـــر
          بـــی‌ســـرمــهٔ آن قــیــصــر هــر چــشــم بــود اعــمــش
          در بـــیـــشـــهٔ شـــیـــران رو تـــا صـــیــد کــنــی آهــو
          در مــجــلــس ســلــطــان رو وز بــادهٔ سـلـطـان چـش
          هــــر ســــوی یــــکــــی ســــاقــــی بــــا بــــادهٔ راواقــــی
          هــر گــوشــه یــکــی مــطــرب شــیــریـن ذقـن و مـه‌وش
          از یـــار هـــمـــی پـــرســـی کـــه عـــیــدی و یــا عــرســی
          یـــــارب ز کـــــجـــــا داری ایـــــن دبـــــدبـــــه و ایــــن کــــش
          در شـــش جـــهـــة عـــالــم آن شــیــر کــجــا گــنــجــد
          آن پــنــجــهٔ شــیــرانــه بــیــرون بــود از هـر شـش
          خـــورشــیــد بــســوزانــد مــه نــیــز کــنــد خــشــکــی
          از وش عــــلــــیــــهــــم دان ایــــن شـــعـــشـــعـــه و ایـــن رش
          نــــــوری کــــــه ذوق او جــــــان مــــــســـــت ابـــــد مـــــانـــــد
          انـــــدر نـــــرســـــد وا خــــورشــــیــــد تــــو در گــــردش
          چــون غــرقــم چــون گــویــم اکــنــون صــفــت جــیـحـون
          تـا بـود سـرم بـیـرون مـی‌گـفت لبم خوش خوش
          تـــا تـــو نــشــوی مــاهــی ایــن شــط نــکــنــد غــرقــت
          جـــز گـــلـــبـــن اخـــضـــر را ره نـــیــســت دریــن مــرعــش
          شــرحــی کــه بــگــفــت ایــن را آن خــســرو بـی‌هـمـتـا
          چــون گـویـی و چـون جـویـی لـا یـکـتـب و لـا یـنـقـش
          آن دل کــــه تــــرا دارد هــــســـت از دو جـــهـــان افـــزون          
          هـــم لــیــلــی و هــم مــجــنــون بــاشــنــد ازو مــجــنــون          
          

 

سوم          
          حــــــــد و انــــــــدازه نــــــــدارد نـــــــالـــــــهـــــــا و آه را
          چــــون نــــمـــایـــد یـــوســـف مـــن از زنـــخ آن چـــاه را
          راه هـــســـتـــی کـــس نـــبـــردی گــرنــه نــور روی او
          روشـــن و پـــیـــدا نـــکـــردی هــمــچــو روز آن راه را
          چـون مـه مـا را نـبـاشـد در دو عـالـم شبه و مثل
          خـــاک بـــر فـــرق مـــشـــبـــه بـــاد مـــر اشـــبـــاه را
          عشق او جاهم بس است در هر دو عالم پس دلم
          مــــی‌بـــروبـــد از ســـرای وهـــم خـــود هـــم جـــاه را
          مـــاه اگـــر ســجــده نــیــارد پــیــش روی آن مــهــم
          رو ســـیـــاه هـــر دو عـــالـــم دان تـــو روی مـــاه را
          هــیــچ کـس بـا صـد بـصـیـرت ذرهٔ نـشـنـاسـدش
          گـرچـه پـیـش شـه نـشیند چون نیابد شاه را
          مـــر شـــقـــاوتـــهـــای دایـــم را درونـــم عـــاشــقــســت
          چـــون بـــدان مــیــلــســت آن جــان پــرورد اخ واه را
          بـــنــدگــان بــســیــار آیــنــد و رونــد بــر درگــهــش
          لــــــیـــــک آســـــتـــــان درش لـــــازم بـــــود درگـــــاه را
          آسـتـانـش چـشـم مـن شـد جـان مـن چون کاه گشت
          کـــهـــربـــای عـــشـــقـــش ربــایــد هــر زمــان آن کــاه را
          ای خـداونـد شـمـس دیـن نـاگـاه بـخـرام از سوی
          کــیــن دلــم در خــواب مــی‌بــیــنــد چــنــان نـاگـاه را
          گــشــتــه مــن زیــر و زبـر از صـرصـر هـجـران تـو          
          تـا بـبـیـنم روی تو بدتر شوم پیچان شوم          
          درنـــگـــر انـــدر رخ مـــن تـــا بـــبـــیـــنـــی خــویــش را
          درنــــگـــر رخـــســـار ایـــن دیـــوانـــهٔ بـــی‌خـــویـــش را
          عــشــق مــن خــالــی و بـاقـی را بـه زیـر خـاک کـرد
          آن گـــذشـــتـــه یــاد نــارد نــنــگــرد مــر پــیــش را
          تـــا ز مـــوی او در آویـــزان شـــدســـت ایــن جــان مــن
          فــــرق نـــکـــنـــد ایـــن دل مـــن نـــوش را و نـــیـــش را
          ریـــش دلـــهـــای هـــمــه صــحــت پــذیــرد در نــشــان
          گـــر بـــبـــیـــنـــد ریـــش ایـــشـــان دولـــت ایـــن ریــش را
          صـــدقـــه کـــن وصـــل دلــارام جــهــان امــروز خــود
          آنـــچـــنـــان صـــدقـــات اولـــیـــتـــر چـــنــیــن درویــش را
          گــــر نــــبــــیــــنـــد روش تـــرســـا بـــر درد زنـــار را
          ور مـــســلــمــان بــیــنــدش آتــش زنــد مــر کــیــش را
          وهـــــم کـــــی دارد ازان ســـــوی جــــهــــان زو آگــــهــــی
          کـــز تــفــکــر جــان بــســوزد عــقــل دورانــدیــش را
          گــر گــذر دارد ز لــطــفــش ســوی قــهـرسـتـانـهـا
          پــرشـکـر گـردد دهـان مـر تـرکـش و تـرکـیـش را
          گـر تـو ایـن مـعشوقه را با پیرهن گیری کنار
          بــی‌کــنــایــت گــو لــقــب تــو آن رئــیـسـی پـیـش را
          آن خـداونـد شـمـس دیـن را جـان بـسـی لـابـه کند
          مــــنــــتــــظــــر جــــان بـــر لـــب مـــن از پـــی آریـــش را
          ای بــــرای آفــــتــــابــــت فــــتــــنــــه گــــشــــتـــه آفـــتـــاب          
          روی ســـــرخ مـــــن تـــــوی از روی زردم رو مـــــنـــــاب          
          

 

چهارم          
          ای دریـــغـــا کـــه شــب آمــد هــمــه گــشــتــیــم جــدا
          خــنــک آن را کــه بــه شــب یــار و رفــیــقـسـت خـدا
          هـمـه خـفـتـنـد و فـتـادنـد بـه یک‌سو چو جماد
          تــو نــخــســپــی هــلــه ای شــاه جــهــان مــونـس مـا
          هـیـن مـخـسـپـیـد کـه شب شاه جهان بزم نهاد
          مـی‌کـشـد تـا بـه سـحـرگـاه شما را که صلا
          بــر جــهــنــده شــده هــر خــفــتــه ز جـذب کـرمـش
          چــون گــلــســتــان ز صــبــا و بــچــه از ذوق صــبـا
          شـب نـخـوردی بـه سـحـر اشـکـم او پـر بـودی
          مــصــطــفـی را و بـگـفـتـی کـه شـدم ضـیـف رضـا
          کــــــرده آمـــــاس ز اســـــتـــــادن شـــــب پـــــای رســـــول
          تــــا قــــبــــا چــــاک زدنــــد از ســــهــــرش اهــــل قـــبـــا
          نــی کــه مــســتــقــبــل و مــاضـی گـنـهـت مـغـفـورسـت
          گـفـت کـیـن جـوشـش عـشـق است نه از خوف و رجا
          بــاد روحــســت کــه ایــن خــاک بــدن را بــرداشــت
          خــاک افــتــاد بــه شــب چــون شــد ازو بــاد جــدا
          بـــا ازیـــن خـــاک بــه شــب نــیــز نــمــی‌دارد دســت
          عــــشــــقــــهــــا دارد بــــا خــــاک مــــن ایــــن بـــاد هـــوا
          بـــی‌ثـــبـــاتـــســـت یـــقـــیـــن بـــاد وفـــایـــش نـــبــود
          بــــی‌وفــــا را کـــنـــد ایـــن عـــشـــق هـــمـــه کـــان وفـــا
          آن صــفــت کــش طــلـبـی سـر بـه تـکـبـر بـکـشـد
          عـــــشـــــق آرد بـــــدمـــــی در طـــــلــــب و طــــال بــــقــــا
          عـــشـــق را در مـــلـــکـــوت دو جـــهـــان تـــوقـــیـــعــســت          
          شـــرح آن مـــی نـــکـــنـــم زانــک گــه تــرجــیــعــســت          
          آدمـــی جـــویـــد پـــیـــوســـتـــه کـــش و پـــر هـــنـــری
          عـــــشـــــق آیـــــد دهـــــدش مـــــســــتــــی و زیــــر و زبــــری
          دل چــــون ســـنـــگ در آنـــســـت کـــه گـــوهـــر گـــردد
          عـــشـــق فـــارغ کـــنـــدش از گـــهـــر و بــی‌گــهــری
          حـــرص خـــواهـــد کـــه بـــشـــاهـــان کـــرم دربــافــد
          لـــولـــیـــان چـــو بـــبـــیـــنـــد شــود او هــم ســفــری
          لـــولـــیـــانـــنـــد دریـــن شـــهـــر کـــه دلـــهـــا دزدنـــد
          چــشــم ازیــن خــلــق بــبــنــدی چــو دریــشــان نــگـری
          چــشــم مــســتــش چـو کـنـد قـصـد شـکـار دل تـو
          دل نــــگــــه داری و ســــودت نــــکــــنــــد چـــاره‌گـــری
          عـــــاشــــقــــانــــنــــد تــــرا در کــــنــــف غــــیــــب نــــهــــان
          گــر تــو، بــیــنــی نــکــنــی، از غـمـشـان بـوی بـری
          آب خــــوش را چــــه خــــبــــر از حــــســــرات تــــشــــنـــه
          یــوســفــان را چــه خــبـر از نـمـک و خـوش پـسـری
          سر و سرور چو که با تست چه سرگردانی
          جــان انــدیــشــه چــو بــا تـسـت چـه انـدیـشـه دری
          گـــــــر تــــــرا دســــــت دهــــــد آن مــــــه از دســــــت روی
          ور تـــــــــرا راه زنــــــــد آن پــــــــری مــــــــا بــــــــپــــــــری
          چــون تــرا گــرم کــنــد شــعــشــعــهـای خـورشـیـد
          فـــــارغ آیـــــی ز رســـــالـــــات نـــــســـــیـــــم ســـــحـــــری
          ور ســـلـــامـــی شـــنـــوی از دو لـــب یـــوســف مــصــر
          شـــکـــر انـــدر شـــکـــر انــدر شــکــر انــدر شــکــری
          هـــمـــه مـــخـــمــور شــدســتــیــم بــگــو ســاقــی را          
           تــا کــه بــی‌صــرفــه دهــد بــادهٔ مــشــتــاقـی را          
          دزد انــــــدیــــــشــــــهٔ بــــــد را ســـــوی زنـــــدان آریـــــد
          دســـت او ســـخـــت بـــبــنــدیــد و بــه دیــوان آریــد
          شـــــحـــــنـــــهٔ عـــــقــــل اگــــر مــــالــــش دزدان نــــدهــــد
          شـحـنـه را هـم بـکـشـانـیـد و بـه سـلـطـان ارید
          تــــشــــنــــگـــان را بـــســـوی آب صـــلـــایـــی بـــزنـــیـــد
          طـــوطـــیـــان را بـــه کـــرم در شـــکــرســتــان آریــد
          بـزم عـامست و شهنشاه چنین گفت که: « زود
          ســـاقـــیـــان را هــمــه در مــجــلــس مــســتــان آریــد »
          مــــی‌رســــد از چــــپ و از راســـت طـــبـــقـــهـــای نـــثـــار
          نــــیــــم جــــانــــی چــــه بــــود جــــان فــــراوان آریـــد
          هـــــرچــــه آریــــد اگــــر مــــرده بــــود جــــان یــــابــــد
          الــلــه الــلــه کــه هــمــه رو بــه چــنــیـن جـان آریـد
          دور اقــــــبــــــال رســـــیـــــد و لـــــب دولـــــت خـــــنـــــدیـــــد
          تـــــا بـــــکـــــی دردســـــر و دیـــــدهٔ گــــریــــان آریــــد
          هــــــــرکــــــــی دل دارد آیــــــــیـــــــنـــــــه کـــــــنـــــــد آن دل را
          آیــــنــــه هــــدیــــه بــــدان یــــوســــف کـــنـــعـــان آریـــد
          بـــگـــشـــادنـــد خـــزیــنــه هــمــه خــلــعــت پــوشــیــد
          مـــصـــطـــفـــی بـــاز بـــیـــامـــد هـــمـــه ایـــمـــان آریــد
          دســــتــــهـــا را هـــمـــه در دامـــن خـــورشـــیـــد زنـــیـــد
          هـــــمـــــه جــــمــــعــــیــــت ازان زلــــف پــــریــــشــــان آریــــد
          انــدریــن مـلـحـمـه نـصـرت هـمـه بـا تـیـغ خـداسـت
          از غــــنــــایــــم هــــمــــه ابــــلــــیــــس مــــســــلــــمـــان آریـــد
          خــنــک آن جــان کــه خــبــر یــافــت ز شــبـهـای شـمـا          
          خــنــک آن گــوش کــه پــر گــشــت ز هــیـهـای شـمـا          
          

 

۰۶ تیر ۹۸ ، ۲۳:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نیلوفر زیبا

غزل مولوی شمارهٔ ۲۷۶

غزل شمارهٔ ۲۷۶          
          یـا خـفـی الـحـسـن بـیـن الـنـاس یـا نـور الـدجی
          انت شمس الحق تخفی بین شعشاع الضحی
          کــاد رب الــعــرش یــخــفــی حــســنــه مـن نـفـسـه
          غـــیـــره مـــنـــه عـــلـــی ذاک الـــکـــمـــال الـــمـــنـــتــهــی
          لــــیــــتــــنــــی یــــومـــا اخـــر مـــیـــتـــا فـــی فـــیـــه
          ان فــــی مــــوتــــی هــــنــــاک دولــــه لــــا تـــرتـــجـــی
          فـــی غـــبـــار نـــعـــلـــه کـــحـــل یــجــلــی عــن عــمــی
          فـــی عـــیـــون فـــضـــلـــه الـــوافــی زلــال لــلــظــمــا
          غـــیـــر ان الـــســـیـــر و الــنــقــلــان فــی ذاک الــهــوی
          مـــشـــکـــل صـــعــب مــخــوف فــیــه اهــراق الــدمــا
          نـــــوره یـــــهـــــدی الـــــی قـــــصـــــر رفـــــیـــــع آمــــن
          لـــا ابـــالـــی مــن ضــلــال فــیــه لــی هــذا الــهــدی
          ابــــشــــری یــــا عــــیـــن مـــن اشـــراق نـــور شـــامـــل
          مـــا عـــلـــیـــک مـــن ضـــریـــر ســـرمـــدی لـــا یـــری
          اصـــبـــحــت تــبــریــز عــنــدی قــبــلــه او مــشــرقــا
          ســاعــه اضــحــی لــنــور ســاعــه ابــغــی الــصـلـا
          ایـــهـــا الـــســـاقـــی ادر کـــاس الـــبـــقـــا مـــن حــبــه
          طــال مــا بــتــنــا مــریــضــا نــبـتـغـی هـذا الـشـفـا
          لـــا نـــبـــالـــی مـــن لـــیـــال شـــیـــبـــتـــنـــا بـــرهــه
          بــعــد مــا صــرنــا شــبــابــا مــن رحــیــق دائــمــا
          ایـــهـــا الــصــاحــون فــی ایــامــه تــعــســا لــکــم
          اشـــربـــوا اخـــوانـــنـــا مـــن کـــاســه طــوبــی لــنــا
          حـصـحـص الـحـق الحقیق المستضی من فضله
          سـوف یـهـدی الـنـاس من ظلماتهم نحو الفضا
          یــا لــهــا مــن ســؤ حــظ مــعــرض عــن فــضـلـه
          مـــنـــکـــر مـــســـتـــکــبــر حــیــران فــی وادی الــردی
          مـــعـــرض عـــن عـــیـــن هـــدل مـــســـتـــدیـــم لـــلــبــقــا
          طـــالـــب لـــلـــمـــاء فـــی وســواس یــوم لــلــکــری
          عـــیـــن بــحــر فــجــرت مــن ارض تــبــریــز لــهــا
          ارض تـــبـــریـــز فـــداک روحـــنـــا نـــعـــم الـــثــری
          

غزل شمارهٔ ۲۷۷          
          ســبــق الــجــد الــیــنــا نــزل الـحـب عـلـیـنـا
          سـکـن الـعـشـق لـدیـنا فسکنا و ثوینا
          زمـن الـصـحـو ندامه زمن السکر کرامه
          خـطـر الـعـشـق سـلـامـه ففتنا و فنینا
          فــســقــانــا و ســبـانـا و کـلـانـا و رعـانـا
          و مــن الــغــیــب اتــانــا فــدعــانــا و اتــیــنــا
          فـوجـدنـاه رفـیـقـا و مـنـاصـا و طـریـقا
          و شـرابـا و رحـیـقـا فـسـقانا و سقینا
          صـدق الـعـشق مقالا کرم الغیب توالی
          و مـن الـخـلـف تـعـالـی فـوفـانـا و وفـینا
          ملاء الطارق کاسا طرد الکاس نعاسا
          مـهـد الـسـکـر اسـاسـا و عـلـی ذاک بـنـینا
          فـــرایـــنـــا خـــفـــرات و مـــغـــان حـــســـنـــات
          سـرجـا فـی ظـلـمـات فـدهـشـنا و هوینا
          فـالـهـیـن نـظـرنـا فـشـکـرنـا و سـکـرنـا
          و مـن الـسـکـر عـبـرنـا کـفـت الـعـبـره زیـنا
          فـــرحـــعــنــا بــیــســار و ربــی ذات قــرار
          و حــکــیـنـا لـمـشـاه و شـهـدنـا و الـیـنـا
          

 

غزل شمارهٔ ۲۷۸          
          انــا لــا اقــســم الــا بـرجـال صـدقـونـا
          انــا لــا اعــشــق الــا بــمــلـاح عـشـقـونـا
          فصبوا  ثم صبینا فاتوا ثم اتینا
          لـهـم الـفـضـل عـلـیـنـا لـم مما سبقونا
          فــفــتــحــنـا حـدقـات و غـنـمـنـا صـدقـات
          و سـرقـنـا سـرقات فاذا هم سرقونا
          فــظــفــرنــا بـقـلـوب و عـلـمـنـا بـغـیـوب
          فـسـقـی الـلـه و سـقـیا لعیون رمقونا
          لـحـق الـفـضـل و الـا لـهـتـکـنـا و هـلـکـنا
          فـفـررنـا و نـفـرنـا فـاذا هم لحقونا
          انــا لـولـای احـاذر سـخـط الـلـه لـقـلـت
          رمــق الــعــیـن لـزامـا خـلـقـونـا خـلـقـونـا
          فتعرض لشموس مکنت تحت نفوس
          و ســقــونـا بـکـؤوس رزقـونـا رزقـونـا
          

 

غزل شمارهٔ ۲۷۹          
          مــــولــــانــــا مــــولــــانــــا اغــــنــــانــــا اغــــنـــانـــا
          امـــســـیـــنـــا عـــطــشــانــا اصــبــحــنــا ریــانــا
          لا تاسی لا تنسی لا تخشی طغیانا
          اوطــــانــــا اوطــــانـــا مـــن اجـــلـــک اوطـــانـــا
          شـــرفـــنـــا آنـــســـنـــا ان کـــنـــت ســـکـــرانـــا
          یــا بــارق یــا طــارق عــانــقــنــا عــریــانــا
          مــــن کــــان ارضــــیــــا مــــا جـــاء مـــرضـــیـــا
          فــلــیــعــبــد فــلـیـعـبـد فـرقـانـا فـرقـانـا
          مــــن کــــان عــــلــــویـــا قـــد جـــاء حـــلـــویـــا
          نــــرویــــهــــم مــــعــــنـــانـــا الـــوانـــا الـــوانـــا
          و الــبــاقــی و الــبــاقــی بــیــنـه یـا سـاقـی
          یـا مـحـسـن یـا مـحـسـن احـسـانا احسانا
          

 

غزل شمارهٔ ۲۸۰          
          یــا مــنـیـر الـخـد یـا روح الـبـقـا
          یا مجیر البدر فی کبد السما
          انـــت روح الـــلـــه فـــی اوصـــافـــه
          انـت کـشـاف الـغـطـا بـحر العطا
          تــقــتــل الــعــشــاق عــدلــا کــامـلـا
          ثـم تـحـیـیـهـم بـغمزات الرضا
          صــائــد الـابـطـال مـن عـیـن الـظـبـا
          مـــالـــک الـــمـــلــاک فــی رق الــهــوی
          قــوم عــیــســی لــو راو احــیــائـه
          عـالـم الـحـس انـکـروا عـیـسـی اذا
          ایـــن مـــوســـی لــو رای تــبــیــانــه
          لـم یـواس الـخضر یوما کاملا
          لــــیــــت ابــــونــــا آدم یـــدری بـــه
          اذنــــای مــــن جـــنـــه لـــمـــا بـــکـــا
          هــــجـــره نـــار هـــویـــنـــا قـــعـــره
          یــا شــفــیـعـا قـل لـنـا ایـن الـردا
          خــــده نــــار یــــطــــفــــی نــــارنــــا
          یـــطـــفـــی الـــنــیــران نــار مــن رآی
          

 

غزل شمارهٔ ۲۸۱          
          یـا سـاقـی الـمدامه حی علی الصلا
          امـلـا زجـاجـنـا بـحـمـیـا فـقـد خلا
          جـسـمـی زجاجتی و محیاک قهوتی
          یـا کـامل الملاحه و اللطف و العلا
          مـا فـاز عـاشـق بـمـحـیاک ساعه
          الا و فی الصدود تلاشی من البلا
          الـمـوت فـی لـقـائـک یـا بـدر طـیب
          حــاشــاک بـل لـقـاؤک امـن مـن الـبـلـا
          لـمـا تـلـا هـواک صـفـاتا لمهجتی
          فــیــهـا حـمـائـم یـتـلـقـیـن مـا تـلـا
          اسـقـیـتنی المدامه من طرفک البهی
          حـتـی جـلـا فـؤادی من احسن الجلا
          

 

غزل شمارهٔ ۲۸۲          
          یـا مـن لـواء عـشـقـک لـا زال عـالـیـا
          قـد خـاب مـن یـکون من العشق خالیا
          نادی نسیم عشقک فی انفس الوری
          احـــیـــاکـــم جـــلـــالـــی جـــل جـــلـــالـــیــا
          الـــحــب و الــغــرام اصــول حــیــاتــکــم
          قـد خـاب مـن یـظـلـل من الحب سالیا
          فـی وجـنـه الـمـحـب سـطـور رقیمه
          طـوبـی لـمـن یـصـیر لمعناه تالیا
          یـا عـابـسـا تـفـرق فـی الـهـم حاله
          بـالـلـه تـسـتـمـع لـمقالی و حالیا
          یـا مـن اذل عـقـلـک نـفـس الهوی تعی
          مـن ذلـه الـنـفـوس سـریـعـا مـعـالـیـا
          یــا مــهــمـلـا مـعـیـشـتـه فـی مـحـبـه
          اسـکـت کـفـی الـا لـه مـعـیـنـا وکـالـیا
          

 

غزل شمارهٔ ۲۸۳          
          جــاء الــربــیــع مــفـتـخـرا فـی جـوارنـا
          جــاء الــحــبـیـب مـبـتـسـمـا وسـط دارنـا
          طیبوا و اکرموا و تعالوا التشربوا
          عــنــد الــحــبــیـب مـبـتـشـرا فـی عـقـارنـا
          مــن رام مــغــنــمــا و تــصــدی جـواهـرا
          فــلــیــلــزم الــجــواری وسـط بـحـارنـا
          

 

غزل شمارهٔ ۲۸۴          
          اخی رایت جمالا سبا القلوب سبا
          و هـل اتـیـک حـدیـث جـلـا العقول جلا
          الست  من یتمنی الخلود فی طرب
          الـا انـتـبـه و تیقظ فقد اتاک اتی
          یـقـر عـیـنـک بـدر و فـی جـبـینته
          سـعـاده و مـرام و عـزه و سـنـا
          و سـکـره لـفـؤادی مـن شـمـائـلـه
          کــانــهــا مــلــات کــاسـنـا و اسـقـانـا
          عـجـائـب ظـهـرت بـین صفو غرته
          تـلـالات لسناه بمهجتی و صفا
          

 

غزل شمارهٔ ۲۸۵          
          اتــاک عــیــد وصــال فــلــا تــذق حــزنــا
          و نـلـت خـیـر ریـاض فـنـعـم مـا سکنا
          و زال عــــنـــک فـــراق امـــر مـــن صـــبـــر
          و مــحــنـه فـتـنـتـنـا و خـاب مـن فـتـنـا
          فهز  غصن سعود و کل جنا شجر
          فــقــر عــیــنــک مــنـه و نـعـم ذاک جـنـا
          فطب تجوت من اصحاب قریه ظلمت
          و نــال قــلــبـک مـنـهـم شـقـاوه و عـنـا
          

 

غزل شمارهٔ ۲۸۶          
          یـا مـن بـنـا قـصـر الـکـمـال مـشـیدا
          لــا زال سـعـدا بـالـسـعـود مـؤیـدا
          هـــز الـــقـــلـــوب و ردهـــا بـــصـــدوده
          فــغــدا دمــاء الــعــاشــقــیــن مــبـددا
          یـا سـاکـنـین محال العشق فی قلق
          تـظـنـون ان الـعـشـق یـتـرککم سدا
          لــا و الــذی حــاز الـمـلـاحـه و الـبـهـا
          و لـم یـبق للعشاق حیلا و لا یدا
          و ذلـک شـمـس الـدیـن مـولـا و سیدا
          و تبریز منه کالفرادیس قد غدا
          

 

غزل شمارهٔ ۲۸۷          
          ورد الــبــشــیـر مـبـشـرا بـبـشـاره
          احـیـی الـفـؤاد عـشـیـه بـورودهـا
          فــکــان ارضــا نــورت بــربــیــعــهـا
          فـکـان شـمسا اشرقت بخدودها
          یا طاعنی فی صبوتی و تهتکی
          انـظـر الـی نـار الـهـوی و وقـودهـا
          

 

۰۶ تیر ۹۸ ، ۱۷:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نیلوفر زیبا

غزل شمارهٔ ۲۶۴

غزل شمارهٔ ۲۶۴          
          لــــی حــــبــــیـــب حـــبـــه یـــشـــوی الـــحـــشـــا
          لـــو یـــشـــا یـــمــشــی عــلــی عــیــنــی مــشــا
          روز آن بــــاشــــد کــــه روزیــــم او بــــود
          ای خــــــوشــــــا آن روز و روزی ای خــــــوشـــــا
          آن چه باشد کو کند کان نیست خوش
          قـــد رضـــیـــنـــا یـــفـــعـــل الـــلـــه مــا یــشــا
          خــــــار او ســــــرمـــــایـــــه گـــــل‌هـــــا بـــــود
          انـــــه الــــمــــنــــان فــــی کــــشــــف الــــغــــشــــا
          هـر چـه گـفـتـی یـا شنیدی پوست بود
          لـــیـــس لـــب الـــعـــشـــق ســـرا قــد فــشــا
          کــی بــه قــشـر پـوسـت‌هـا قـانـع شـود
          ذو لــــبــــاب فــــی الــــتــــجـــلـــی قـــد نـــشـــا
          مــن خــمــش کــردم غــمــش خــامــش نــکـرد
          عــــــافــــــنــــــا مــــــن شـــــر واش قـــــد وشـــــا
          

 

غزل شمارهٔ ۲۶۵          
          راح بــــفــــیــــهــــا و الــــروح فــــیـــهـــا
          کــم اشــتــهــیــهــا قــم فــاســقــنــیــهـا
          ایــــن راز یــــارســـت ایـــن نـــاز یـــارســـت
          آواز یــــارســــت قـــم فـــاســـقـــنـــیـــهـــا
          ادرکــــــــت ثـــــــاری قـــــــبـــــــلـــــــت جـــــــاری
          فـــازداد نـــاری قـــم فـــاســـقـــنــیــهــا
          لب  بوسه بر شد جفت شکر شد
          خود تشنه‌تر شد قم فاسقنیها
          الـــــلـــــه واقــــی و الــــســــعــــد ســــاقــــی
          نـــعـــم الـــتــلــاقــی قــم فــاســقــنــیــهــا
          هــــر چــــنــــد یــــارم گــــیـــرد کـــنـــارم
          مـــن بـــی‌قـــرارم قـــم فــاســقــنــیــهــا
          ســاقــی مــواســی یــســخــوا بــکـاسـی
          یــحــلــف بــراســی قــم فــاســقــنـیـهـا
          در گـوش مـن بـاد خـوش مژده‌ای داد
          زان ســـرو آزاد قـــم فـــاســـقـــنـــیــهــا
          کــــــاســــــا اداری عــــــقـــــل الـــــســـــکـــــاری
          مـــنـــهـــم تـــواری قــم فــاســقــنــیــهــا
          مــی‌گــفــت مــن خـوش وی گـفـت مـی‌چـش
          مــا در کــشــاکــش قــم فــاســقــنــیـهـا
          

 

غزل شمارهٔ ۲۶۶          
          هـیـج نـومـی و نـفـی ریـح عـلی الغور هفا
          اذکـــرنـــی و امـــضـــه طــیــب زمــان ســلــفــا
          یــا رشــا الــحــاظــه صـیـرن روحـی هـدفـا
          یــا قــمــرا الـفـاظـه اورثـن قـلـبـی شـرفـا
          شـــوقـــنـــی ذوقـــنـــی ادرکـــنــی اضــحــکــنــی
          افــقــرنــی اشــکــرنــی صــاحــب جــود و عــلـا
          اذا حـــدا طـــیـــبـــنـــی و ان بـــدا غـــیـــبـــنـــی
          و ان نـای شـیـبـنـی لـا زال یـوم الـمـلـتـقـی
          اکرم بحبی سامیا اضحی لصید رامیا
          حـتـی رمـی بـاسهم فیهن سقمی و شفا
          یـا قـمـر الـطـوارق تـاجـا عـلـی الـمـفـارق
          لــاح مـن الـمـشـارق بـدل لـیـلـتـی ضـحـی
          لــاح مــفــاز حـسـن یـفـتـح عـنـهـا الـوسـن
          یـا ثـقـتـی لـا تهنوا و اعتجلوا مغتنما
          یـا نـظـری صـل لـمـا غـمضت عنه النظرا
          اغـضـبـه فـاسـتـتـرا عـاد الـی مـا لـا یری
          کــن دنــفــا مــقــتــربــا مـمـتـثـلـا مـضـطـربـا
          مـنـتـقـلـا مـغـتـربـا مـثـل شـهـاب فی السما
          یـا مـن یـری و لا یری زال عن العین الکری
          قـلـبـی عـشیق للسری فانتهضوا لماورا
          

 

غزل شمارهٔ ۲۶۷          
          قـــد اشـــرقـــت الــدنــیــا مــن نــور حــمــیــانــا
          الـــبـــدر غـــدا ســـاقــی و الــکــأس ثــریــانــا
          الــصــبــوه ایــمــانــی و الــخــلــوه بـسـتـانـی
          و الــمــشــجــر نــدمــانــی و الــورد مـحـیـانـا
          مــن کــان لــه عــشــق فــالــمـجـلـس مـثـواه
          مــــــن کــــــان لــــــه عــــــقـــــل ایـــــاه و ایـــــانـــــا
          مــــن ضــــاق بــــه دار او اعــــطـــشـــه نـــار
          تـــهـــدیـــه الـــی عـــیــن یــســتــرجــع ریــانــا
          مــن لــیــس لــه عــیــن یــســتــبـصـر عـن غـیـب
          فــلــیــأت عــلــی شــوق فــی خــدمــه مـولـانـا
          یا دهر سوی صدر شمس الحق تبریز
          هــل ابــصــر فــی الــدنــیــا انــســانــک انــســانــا
          طـوبـی لـک یـا مـهـدی قـد ذبـت مـن الـجـهد
          اعــرضــت عـن الـصـوره کـی تـدرک مـعـنـانـا
          مـــن کـــان لـــه هـــم یـــفـــنـــیـــه و یـــردیــه
          فــلــیــشـرب و لـیـسـکـر مـن قـهـوه مـولـانـا
          

 

غزل شمارهٔ ۲۶۸          
          فـــدیـــتـــک یـــا ذا الـــوحــی آیــاتــه تــتــری
          تــفــســرهــا ســرا و تــکــنــی بـه جـهـرا
          و انـــشـــرت امـــواتـــا و احـــیـــیــتــهــم بــهــا
          فـــدیـــتـــک مـــا ادریـــک بـــالـــامــر مــا ادری
          فــعــادوا ســکــاری فــی صـفـاتـک کـلـهـم
          و مـا طـعـمـوا ثـمـا و لـا شـربـوا خـمـرا
          ولـــکـــن بـــریـــق الـــقـــرب افـــنـــی عـــقـــولــهــم
          فـسـبـحـان مـن ارسـی و سـبـحـان مـن اسـری
          ســـلـــام عـــلـــی قـــوم تـــنـــادی قـــلـــوبــهــم
          بــالــســنــه الــاســرار شـکـرا لـه شـکـرا
          فـــطـــوبـــی لـــمـــن ادلـــی مـــن الــجــد دلــوه
          و فـی الـدلو حسنا یوسف قال یا بشری
          یــطــالــع فــی شــعـشـاع و جـنـه یـوسـف
          حـــقـــائـــق اســـرار یـــحــیــط بــهــا خــبــرا
          تـــجـــلـــی عـــلـــیـــه الــغــیــب و انــدک عــقــلــه
          کما اندک ذاک الطور و استهدم الصخرا
          فــظــل غــریــق الــعــشــق روحــا مــجــســمــا
          و نــورا عــظــیــمــا لـم یـذر دونـه سـتـرا
          

 

غزل شمارهٔ ۲۶۹          
          تـعـالـوا بـنـا نـصـفـوا نـخلی التدللا
          و مـن لـحظکم نجلی الفؤاد من الجلا
          نـعـود الـی صـفـو الـرحـیـق بـمـجـلس
          تـدور بـنـا الـکـاسـات تـتـلو علی الولا
          رحـــیــقــا رقــیــقــا صــافــیــا مــتــلــالــئــا
          فنخلوا بها یوما و یوما علی الملا
          شـرابـا اذا مـا یـنـشـر الـریـح طـیـبـها
          تــحــن الـیـهـا الـوحـش مـن جـانـب الـفـلـا
          خـوابـی الـحـمـیـرا افـتـحـوهـا لـعـشـره
          بـمـفـتـاح لـقـیـاکـم لـیـرخـص مـا غـلـا
          یـتـابـع سـکـر الـراح سـکـر لـقـائـکـم
          فـیـسـکـر مـن یـهـوی و یـفـنـی مـن قـلـا
          انـــا شــدکــم بــالــلــه تــعــفــون انــنــی
          لـقـد ذبـت بـالـاشـواق و الـحـب و الـولـا
          لــمــولــا تــری فـی حـسـنـه و جـمـالـه
          امـــانـــا مـــن الـــافـــات و الــمــوت و الــبــلــا
          سـقـی الله ارضا شمس دین یدوسها
          کـلـا الـلـه تـبـریـزا بـاحـسـن مـا کـلـا
          

 

غزل شمارهٔ ۲۷۰          
          افــدی قــمـرا لـاح عـلـیـنـا و تـلـالـا
          مــا احــســنـه رب تـبـارک و تـعـالـی
          قـد حـل بـروحـی فتضاعفت حیاه
          و الــیــوم نــای عــنــی عــزا و جــلـالـا
          ادعــوه ســرارا و انــادیــه جـهـارا
          ان ابـدلـنـی الـصـبـوه طـیـفا و خیالا
          لــو قــطــعــنــی دهـری لـا زلـت انـادی
          کی تخترق الجب و یروین وصالا
          لـا مـل مـن الـعـشـق و لـو مـر قرون
          حــاشــاه مــلــالــا بـی‌حـاشـای مـلـالـا
          الـعـاشق حوت و هوی العشق کنجر
          هــل مــل اذا مــا ســکــن الـحـوت زلـالـا
          

 

غزل شمارهٔ ۲۷۱          
          تـعـالـوا کـلـنا ذا الیوم سکری
          بــاقــداح تــخــامــرنـا و تـتـری
          ســـقـــانـــا ربـــنــا کــاســا دهــاقــا
          فشکرا ثم شکرا ثم شکرا
          تــــعــــالـــوا ان هـــذا یـــوم عـــیـــد
          تـجـلـی فـیـه ما ترجون جهرا
          طــوارق زرنــنــا و الــلـیـل سـاجـی
          فما ابقین فی التضییق صدرا
          ز کـف هـر یـکـی دریـای بـخشش
          نـــثـــرن جـــواهـــرا جــمــا و وفــرا
          

 

غزل شمارهٔ ۲۷۲          
          حـداء الـحـادی صـبـاحـا بـهواکم فاتینا
          صــدنــا عــنــکــم ظــبـاء حـسـدونـا فـابـیـنـا
          و تــلــاقــیــنــا مــلـاحـا فـی فـنـاکـم خـفـرات
          فـتـعـاشـقـنـا بـغـنـج فـسـبـونـا و سـبـینا
          عــذل الــعــاذل یــومـا عـن هـواکـم نـاصـحـیـا
          ان یـخـافـوا عـن هـواکـم فـسـمعنا و عصینا
          و رایـنـاکـم بـدورا فـی سـمـاوات الـمعالی
          فـاسـتـتـرنـا کـنـجـوم بضیاکم و اهتدینا
          بــدرنــا مــثــل خــطــیـب امـنـا فـی یـوم عـیـد
          فاصطفینا حول بدر فی صلوه اقتدینا
          فــدهــشــنــا مــن جــمــال یـوسـف ثـم افـقـنـا
          فـــاذا کـــاســـات راح کـــدمـــاء بـــیــدیــنــا
          فــبــلــا فـم شـربـنـا و بـلـا روح سـکـرنـا
          فــبــلــا راس فــخـرنـا و بـلـا رجـل سـریـنـا
          فــبــلــا انــف شــمــمــنـا و بـلـا عـقـل فـهـمـنـا
          و بـلـا شـدق ضـحـکـنا و بلا عین بکینا
          نـــور الـــلـــه زمـــانــا حــازنــا الــوصــل امــانــا
          و ســقــی الــلــه مــکــانــا بــحـبـیـب الـتـقـیـنـا
          و شـــربـــنـــا مـــن مـــدام ســـکـــر ذات قـــوام
          فـی قـعـود و قـیـام فـظـهـرنـا و اخـتفینا
          فـهـززنـا غـصـن مـجـد فـنـثـرنـا تـمر وجد
          فـاذا نـحـن سـکـاری فـطـفـقـنـا و اجتبینا
          

 

غزل شمارهٔ ۲۷۳          
          طـال مـا بـتـنـا بـلـاکـم یـا کرامی و شتنا
          یــا حــبــیــب الـروح ایـن الـمـلـتـقـی اوحـشـتـنـا
          حــبــذا شــمــس الــعـلـی مـن سـاعـه نـورتـنـا
          مــرحــبــا بـدر الـدجـی مـن لـیـلـه ادهـشـتـنـا
          لــیـس نـبـغـی غـیـرکـم قـد طـال مـا جـربـتـنـا
          مــا لــنـا مـولـا سـواکـم طـال مـا فـتـشـتـنـا
          یـا نـسـیـم الـصـبـح انـی عـنـد مـا بـشـرتـنی
          یــا خـیـال الـوصـل روحـی عـنـد مـا جـمـشـتـنـا
          یا فراق الشیخ شمس الدین من تبریزنا
          کــم تــری فــی وجــهــنــا آثـار مـا حـرشـتـنـا
          

 

غزل شمارهٔ ۲۷۴          
          ایــه یــا اهــل الــفــرادیــس اقــرؤا مــنــشــورنـا
          و ادهشوا من خمرنا و استسمعوا ناقورنا
          حـورکـم تـصـفـر عـشـقـا تـنـحـنی من ناره
          لــو رات فــی جــنــح لــیــل او نــهــار حـورنـا
          جـاء بـدر کـامـل قـد کـدر الشمس الضحی
          فـــی قـــیـــان خـــادمـــات و اســـتـــقــروا دورنــا
          الــف بــدر حــول بــدری ســجــدا خـروا لـه
          طـیـبـوا مـا حـولـنـا و اسـتـشـرقـوا دیـجورنا
          قـد سـکـرنا من حواشی بدرهم اکرم بهم
          اسـتـجـابـوا بـغـیـنـا و اسـتـکـثروا میسورنا
          

 

غزل شمارهٔ ۲۷۵          
          ابــــصـــرت روحـــی مـــلـــیـــحـــا زلـــزلـــت زلـــزالـــهـــا
          انــعــطــش روحــی فــقــلــت ویــح روحــی مــالــهـا
          ذاق مـن شـعـشـاع خـمـر الـعـشـق روحـی جرعه
          طــار فــی جــو الــهــوی و اســتــقـلـعـت اثـقـالـهـا
          صـــار روحـــی فـــی هـــواه غـــارقـــا حـــتــی دری
          لــــو تــــلـــقـــاه ضـــریـــر تـــائـــه احـــوالـــهـــا
          فـی الـهـوی مـن لـیـس فـی الکونین بدر مثله
          ان روحــی فــی الــهــوی مــن لــا تــری امــثــالـهـا
          لـــم تـــمـــل روحـــی الـــی مـــال الـــی ان اعـــشـــقـــت
          رامـــت الـــامـــوال کـــی تـــنـــثـــر لـــه امـــوالـــهــا
          لم تزل سفن الهوی تجری بها مذ اصبحت
          فــی بــحــار الــعــز و الــاقــبــال یــومــا یـالـهـا
          عــیــن روحــی قــد اصــابــتــهــا فـاردتـهـا بـهـا
          حــیــن عــدت فــضــلــهــا و اســتــکـثـرت اعـمـالـهـا
          افــــلـــحـــت مـــن بـــعـــد هـــلـــک ان اعـــوان الـــهـــوی
          اعـــتـــنـــوا فـــی امـــرهــا ان خــفــفــوا حــمــالــهــا
          آه روحــــی مــــن هـــوی صـــدر کـــبـــیـــر فـــائـــق
          کـــل مـــدح قـــالـــهـــا فـــیـــه ازدرت اقـــوالـــهــا
          یـــیـــاس الـــنـــفـــس الـــلـــقــاء مــن وصــال فــائــت
          حــیــن تــتــلــو فــی کــتـاب الـغـیـب مـن افـعـالـهـا
          حـــبـــذا احـــســـان مـــولـــی عـــاد روحـــا اذ نــفــث
          نـــاولـــتــهــا شــربــه صــفــی لــهــا احــوالــهــا
          ان روحــی تــقـشـع الـلـقـیـات فـی الـمـاضـی مـدا
          ثـم لـا تـبـصـر مـضـی اذ تـفـکـر اسـتـقبالها
          اخــتــفــی الــعــشــق الــثــقـیـل فـی ضـمـیـری دره
          ان روحــــی اثــــقــــلــــت مــــن دره قــــد شــــالــــهــــا
          مــــثــــلــــه ان اثــــقــــل الـــیـــوم الـــمـــخـــاض حـــره
          اوقــعــتــهــا فــی ردی لــم تــغــنـهـا احـجـالـهـا
          غـــــیــــر ان ســــیــــدا جــــادت لــــهــــا الــــطــــافــــه
          ان روحــــی ربــــوه و اســــتــــنــــزلــــت اطــــلــــالـــهـــا
          ســـیـــدا مـــولـــی عـــزیـــزا کـــامـــلـــا فــی امــره
          شــــمــــس دیــــن مــــالـــک اوفـــت لـــهـــا آمـــالـــهـــا
          صـادف الـمـولـی بـروحـی و هـی فـی ذاک الردی
          مــــــن زمــــــان اکـــــرمـــــتـــــه مـــــا رات اذلـــــالـــــهـــــا
          جــاء مــن تــبــریــز سـربـال نـسـیـج بـالـهـوی
          اکــتــســت روحــی صــبــاحــا انــزعــت ســربــالـهـا
          قــالــت الــروح افــتــخــارا اصــطــفــانــا فـضـلـه
          ثـــم غـــارت بـــعـــد حـــیـــن مــن مــقــال نــالــهــا
          

 

۰۶ تیر ۹۸ ، ۱۱:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نیلوفر زیبا